فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

6 - توبه از حق الناس

حضرت علی - علیه السلام - می فرماید:
ان تودی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله املس لیس علیک تبعه؛(47)
حقوق مردم را پرداخت نما تا خدا را دیدار کنی، در حالی که گناهی بر دوش نداری.

7 - قدرت توبه

از امیر مومنان علی - علیه السلام - روایت که فرمود:
لا شفیع انجح من التوبه؛(48)
شفاعت کننده ای رها کننده تر (کار آمدتر) از توبه نیست.

8 - تاخیر توبه

امیر مومنان علی - علیه السلام - می فرماید:
الشیطان موکل به یزین له المعصیه لیرکبها، و یمنیه التوبه لیسوفها(49)؛
شیطان با او همراه است که گناه را برای او می آراید تا مرتکبش گردد و او را به توبه امیدوار می کند تا ان را به تاخیر اندازد.
و نیز ان حضرت فرموده است:
یرجی التوبه بطول الامل(50)؛
با آرزوی طولانی و دراز توبه را به تاخیر می اندازد.
و در روایتی از امام جواد - علیه السلام - آمده است:
تاخیر التوبه اغترار، و طول التسویف حیره(51)؛
به تاخیر انداختن توبه فریب خوردگی است و (توبه را) به فردا واگذاشتن، مایه سرگردانی است.
و قال لقمان: یا بنی لاتوخر التوبه فان الموت یاتی بغته(52)؛
لقمان حکیم در سفارش خود به فرزندش فرمود: فرزندم! توبه را به تاخیر مینداز، بی تردید مرگ ناگهان فرا می رسد.
و در حدیث قدسی (53) آمده است:
یا موسی عجل التوبه و اخر الذنب(54)؛
ای موسی! برای توبه کردن شتاب کن و گناه را به تاخیر بینداز.
ان الشیطان یجر یده علی وجه من زاد علی الاربعین و لم یتب و یقول: بابی وجه لا یفلح(55)؛
شیطان دستش را به چهره کسی که به سن چهل سالگی رسد و توبه نکند، می کشد و می گوید پدرم به فدای چهره ای که رستگار نمی شود.