فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

5 - توبه از حق الله

امیر مومنان علی - علیه السلام - فرموده است:
ان تعمد الی کل فریضه علیک ضیعتها فتودی حقها؛(46)
واجباتی که در گذشته به جای نیاوردی، آنها را انجام ده.

6 - توبه از حق الناس

حضرت علی - علیه السلام - می فرماید:
ان تودی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله املس لیس علیک تبعه؛(47)
حقوق مردم را پرداخت نما تا خدا را دیدار کنی، در حالی که گناهی بر دوش نداری.

7 - قدرت توبه

از امیر مومنان علی - علیه السلام - روایت که فرمود:
لا شفیع انجح من التوبه؛(48)
شفاعت کننده ای رها کننده تر (کار آمدتر) از توبه نیست.