فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

4 - زمان پذیرش توبه

رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - فرموده است:
من تاب قبل ان یعاین قبل الله توبته؛(43)
کسی که پیش از دیدن (امر آخرت) توبه نماید، خداوند توبه اش را قبول می کند.
و از آن حضرت - صلی الله علیه و آله و سلم - نیز روایت شده که فرمود:
ان الله یقبل توبه عبده مالم یغرغر؛(44)
بی تردید خداوند توبه بنده اش را تا پیش از مرگ (گلوگیر او نشده) می پذیرد.
بنابراین، پشیمانی ستمگران به هنگام قطعی شدن عذاب آنان، بی فایده خواهد بود و غیر قابل پذیرش است؛ چنانچه در این زمینه قرآن کریم می فرماید:و انذر الناس یوم یاتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب؛(45)
مردم را از آن روزی که عذاب فرا می رسد، بترسان که ستمکاران می گویند: پروردگارا، ما را کمی مهلت بده.

5 - توبه از حق الله

امیر مومنان علی - علیه السلام - فرموده است:
ان تعمد الی کل فریضه علیک ضیعتها فتودی حقها؛(46)
واجباتی که در گذشته به جای نیاوردی، آنها را انجام ده.

6 - توبه از حق الناس

حضرت علی - علیه السلام - می فرماید:
ان تودی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله املس لیس علیک تبعه؛(47)
حقوق مردم را پرداخت نما تا خدا را دیدار کنی، در حالی که گناهی بر دوش نداری.