فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

توبه از منظر روایات

1 - مقام توبه کنندگان

از رسول الله - صلی علیه و اله و سلم - نقل شده است که فرمود:
... لیس شی ء احب الی الله من مومن تائب او مومنه تائبه؛(31)
نزد خداوند چیزی دوست داستنی تر از مرد با ایمان یا زن با ایمان از توبه کننده نیست.
و در حدیثی از امام باقر - علیه السلام - آمده است:
ان من احب عباد الله الی الله المفتن التواب؛(32)
از دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خداوند، گرفتار به گناهی است که توبه کرده است.
و رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - می فرماید:
ژ حبیب الله؛(33)
توبه کننده دوست خداست.
بنابراین، بازگشت به خدا و توبه به درگاه او، زمینه ساز خیر و سعادت دنیا و آخرت است.

2 - توبه کنندگان

در روایتی از رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - نقل شده است:
التائب من الذنب کمن لا ذنب له؛(34)
توبه کننده از گناه، همانند کسی است که گناهی ندارد.
و حضرت علی - علیه السلام - می فرماید:
التنزه عن المعاصی عباده التوابین؛(35)
دوری جستن از گناهان، عبادت توبه کنندگان است.