فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

3 - دستور به توبه

و توبوا الی الله جمیعا آیه المومنون لعلکم تفلحون؛(18)
ای مومنان همگی به درگاه خدا توبه کنید تا رستگار شوید.
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم و دود؛(19)
از پروردگار خود، آمرزش بخواهید، سپس به سوی او توبه کنید. همانا پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان) است.
در دو آیه شریفه، دستوری است از جانب خداوند که همه به درگاه او توبه کنند. براساس این آیات، حضرت حق به توبه (بازگشت) امر می کند؛ و اطاعت و پیروی از دستور پروردگار واجب است.

4 - پذیرش توبه

غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول؛(20)
(خداوند) آمرزنده گناه، توبه پذیر، سخت کیفر (و) صاحب نعمت زیاد است.
و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفوا عن السیئات؛(21)
او کسی است که توبه از بندگان خود می پذیرد و گناهان را می بخشد.
اگر گنهکار با شرایطی که در آینده بیان می شود، توبه کند، بدون شک و تردید خداوند، توبه او می پذیرد و از سر تقصیرات او می گذرد؛ و این تفضل و عنایتی است از سوی پروردگار بر بندگان، و این امری لازم و ضروری بر او نیست.

5 - توبه حقیقی

الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه؛(22)
به جز آنان که توبه کردند و ایمان آوردند و کار شایسته انجام دادند، اینان وارد بهشت می شوند.
و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا؛(23)
و هر کس توبه کند و کار شایسته انجام دهد، به سوی خدا باز می گردد.
فان تابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین؛(24)
اگر توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را پرداخت کنند، برادران دینی شما خواهند بود.
الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحیم؛(25)
به جز کسانی که پس از آن توبه نموده اند و خود را اصلاح کرده اند بی تردید خداوند، آمرزنده مهربان است.
شرط توبه حقیقی، کار شایسته و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات و اصلاح عقیده و حال می باشد. توبه، بدون اصلاح حال نمی شود و اصلاح حال بدون فراگرفتن معارف الهیه و عمل به آن هرگز به دست نمی آید.