هدیه بهشتی

نویسنده : اسدالله محمدی نیا

فتاوی

خرید و فروش آلات موسیقی لهو مثل (تار و ساز تنبک دایره، فلوت) حتی سازهای کوچک حرام است(82).
امام خمینی؛ و نظر شریف دوازده تن از مراجع تقلید

موسیقی سنتی و اصیل ایرانی

اگر موسیقی لهوی است یا فساد دارد باید از آن احتراز شود و فرقی در این باره میان موسیقی سنتی و غیر سنتی نیست(83).
مقام معظم رهبری و بسیاری از مراجع تقلید

آموزش موسیقی

آیا موسیقی که از صدا و سیما پخش می گردد حلال است و یا اینکه در افراد مختلف دارد؟
ج) مجرد پخش از صدا و سیما جهت شرعی براباحه نیست اگر در نظر مکلف، موسیقی مطرب مخصوص مجالس لهو و عیش و نوش باشد جایز نیست گوش کند(84).
آموزش موسیقی و ترویج آن برای نوجوانان با اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست(85).
مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری و همه مراجع، تعلیم و تعلم موسیقی را حرام می دانند.