فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

توضیح بیشتر:

از نظر ارزش انسانی در اصل تشریع قصاص میان زن و مرد، تفاوتی نیست و آیات یا أیها الذین امنوا کتب علیکم القصاص(337)، و لکم فی القصاص حیوه(338)، النفس بالنفس...(339) زن و مرد را به طور یکسان در بر می گیرد. مسأله قابل توجه اینکه در هر قتلی، حقوقی پدید می آید:

الف) حق شخصی مقتول،

قاتل چه اعدام بشود و چه نشود در پیشگاه خداوند در قیامت در برابر خون مقتول باید پاسخ دهد و مجازات اخروی او با قصاص و دیه از بین نمی رود، و استیفای حق مقتول فقط در قیامت میسر است و اولیای مقتول حق اخروی او را نمی تواند ببخشند یا بگیرند.

ب) حق جامعه،

اگر در جامعه قاتل مجازات نشود و قاتل ترسی از مجازات احساس نکند، امنیتی در جامعه قاتل مجازات نشود و قاتل ترسی از مجازات احساس نکند، امنیتی در جامعه نخواهد بود و هر کسی با اندک دشمنی با انگیزه های مختلف اقدام به کشتن افرادی خواهد کرد،اصل تشریع قصاص برای همین منظور است و مخاطب آیات قصاص نیز جامعه است.