فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

افشاء سر:از آیات اول سوره تحریم و سرزنش شدید خداوند نسبت به بعضی از همسران پیامبر در ارتباط با

افشاء سری که پیامبر با یکی از آنها در میان گذشته بود، فهمیده می شود که رازداری از صفات مومنان حقیقی و هر انسان با شخصیتی است، و این معنی در مورد دوستان نزدیک و همسر اهمیت بیشتری دارد و افشا کننده آن مورد ملامت و سرزنش قرار می گیرد. البته درجه بدی افشاء سر به اهمیت و درجه خود سر بستگی دارد، اما در زندگی خانوادگی به طور کلی آشکار کردن اسرار همسر و اسرار دورن خانه برای دیگران،استحکام خانواده را در معرض خطر و نابودی قرار می دهد و دو همسر را نسبت به یکدیگر بی اعتماد و نامطمئن می کند و موجب دخالت نظرات سوء دیگران در زندگی می گردد.و این مطلب از کلمه حافظات للغیب نیز به دست می آید.
پرسش درس 17
1- از طلا بهتر و از خاک بدتر کیست؟ چرا؟
2- آفات محبت چیست؟
3- صفات پسندیده زنان کدامند؟ و آسیب پذیری زنان از کجاست؟
4- نشوز زن و مرد به چه معناست؟ راه حل آن چیست؟

فصل پنجم شبهات

رد شبهات