فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

آفات محبت

همانگونه که حالت خضوع و خشوع و فروتنی نسبت به همسر و همراهی با او از صفات نیک زنان شایسته برشمرده شد و جهاد او، نیک همسر داری او باین شد، اذیت کردن همسر و غمگین ساختن او و همراهی نکردن با او و ناسپاسی نسبت به او از صفات ناپسند زنان محسوب می شود ملعونه ملعونه امرأه توذی زوجها و تغمه، و سعیده سعیده امرأه تکرم زوجها و لاتوذیه و تطیعه فی جمیع احواله(313) ملعون است ملعون زنی که همسرش را اذیت کند و او را غم دار کند... و هرگز نمازش و کارهای نیکش قبول نخواهد شد و اگر چه که روزها را به روزه داری و شب ها را به شب زنده داری سپری کند... تا این که همسرش را کمک کند و او راضی و خوشحال سازد و البته مردان نیز اگر همسران خود را مورد آزار و اذیت قرار دهند چنین جزایی خواهد داشت من کان له امرأه توذیه لم یقبل الله صلاتها و لاحسنه من عملها حتی تعینه و ترضیه و ان صامت الدهر... و علی الرجل مثل ذالک الوزر اذا کان لها موذیا ظالما(314)
تندخویی،فحاشی(315)، زخم زبان(316)، سوءظن، خود پسندی(317) و خود خود محوری و جوانه های آن (جدال،لجاجت، توقعات بی جا و انتقاد ناپذیری) از زن و مرد، آفاتی هستند که محبت را از خانه می برند.
صفات نیک و آسیب در جابجایی حوزه های آنها: قال علی (علیه السلام) خیار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو و الجبن و البخل، فاذا کانت المرأه مزهوه(318) لم تمکن من نفسها و اذا کانت بخیله حفظت مالها و مال بعلها و اذا کانت جبانه فرقت من کل شی ء یعرض لها(319)، خصلت های خوب زنان همان خصلت های بد مردان است (و آنها عبارتند از): تکبر،ترس و بخل، هرگاه زن متکبر باشد خود را در اختیار بیگانه قرار نمی دهد و اگر بخیل باشد مال خود و همسرش را حفظ می کند و زنی که ترسو باشد از هر چیز (مشکوک) که در برابرش قرار می گیرد چشم می زند و فاصله می گیرد.
جایگاه های این صفات،خاص است و این ارزش ها نسبی اند نه مطلق،لذا در همه موارد این خصوصیات برای زن پسندیده نیست، مثلا زن در بخورد با خواهران ایمانی اش و دیگر زنان، تکبر و خود بزرگی بینی از او زیبا نیست بلکه تواضع و فروتنی و مهربانی از او مطلوب است، و نیز شجاعت در میدان نبرد در جنگ های دفاعی و یا در سایر جنگ ها،و پرستاری زا مجروحین و مداوای آنان و نهر اسیدان از تهاجم دشمنان دین خدا از صفات پسندیده زنان مومن است، و هم چنین سخاوت داشتن در انفاق های بجا به مستمندان از مال خود،و خرج نکردن بیهوده و بیش از اندازه در تجملات و تشریفات که در جهت مصرف گرایی است از سفارشات اسلام است - طبیعت زنان به زر و زیور و لباس های متنوع علاقمند است و این علاقه در راستای همان روحیه خود نمایی آنهاست که این روحیه باید تعدیل شود در موارد خود به اندازه مناسب به آن پرداخته شده در غیر این صورت ناپسند خواهد بود.(320)
قرآن آن جا که از کمالات و ارزش های والای انسانها سخن می گوید از صدقه دادن مردان و زنان مومن یاد می کند: ان المسلمین و المسامات... و المتصدقین و المتصدقات...(321)
از این گفتار حضرت(322) استفاده می شود که این صفات در جایگاه های خود نیک و پسندیده است و جابجایی حوزه های آنها را موارد آسیب های زنان خواهد بود.
اکنون در زمان ما برخی از زنان، حالت قنوت و تواضع را در مقابل نامحرمان و بیگانگان و حالت تکبر و سرکشی را در خانواده های خود نسبت به همسرانشان دارند،بیرون رفتن از خانه را در دل شب، به تنهایی و بر هر ماشین غیر مطمئن و ناامنی سوار شدن، و نیز دل سپردن و اعتماد و اطمینان به هر نامحرمی را شجاعت می دانند و در میدان هایی که باید شجاعانه گام بردارند،می هراسند، و نیز از این که هر زمان در پی مدل جدید در پوشاک و لوازم منزل باشند و آن همه تجملات و مصرف های بیهوده و خرجهای نابجا در زندگیشان باشد،باکی ندارد،اما اگر همسرشان بخواهد برای فقیران و مستمندان صدیقه ای و انفاقی بدهد و یا برای خویشان خود مخصوصا مادر - که بزرگترین حق را برگردن مرد دارد - هدیه ای یا چیزی که مورد نیازشان هست، تهیه کند او را برحذر می دارند و از فقر و نداری او را می ترسانند و آن خرجها را برای خود و فقط روا می دانند.

افشاء سر:از آیات اول سوره تحریم و سرزنش شدید خداوند نسبت به بعضی از همسران پیامبر در ارتباط با

افشاء سری که پیامبر با یکی از آنها در میان گذشته بود، فهمیده می شود که رازداری از صفات مومنان حقیقی و هر انسان با شخصیتی است، و این معنی در مورد دوستان نزدیک و همسر اهمیت بیشتری دارد و افشا کننده آن مورد ملامت و سرزنش قرار می گیرد. البته درجه بدی افشاء سر به اهمیت و درجه خود سر بستگی دارد، اما در زندگی خانوادگی به طور کلی آشکار کردن اسرار همسر و اسرار دورن خانه برای دیگران،استحکام خانواده را در معرض خطر و نابودی قرار می دهد و دو همسر را نسبت به یکدیگر بی اعتماد و نامطمئن می کند و موجب دخالت نظرات سوء دیگران در زندگی می گردد.و این مطلب از کلمه حافظات للغیب نیز به دست می آید.
پرسش درس 17
1- از طلا بهتر و از خاک بدتر کیست؟ چرا؟
2- آفات محبت چیست؟
3- صفات پسندیده زنان کدامند؟ و آسیب پذیری زنان از کجاست؟
4- نشوز زن و مرد به چه معناست؟ راه حل آن چیست؟

فصل پنجم شبهات