فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

پرسش درس 15

1- گستره شفاعت حضرت معصومه (علیها السلام) تا کجاست؟ حدیثی در باب فضیلت زیارت آن بانو بگویید.
2- معنای جمله و من أحیاها فکأنها أحیی الناس جمیعا چیست؟
3- آیه و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل چه ارتباطی با نسل انسان دارد؟

فصل چهارم آسیبها درس 16

آسیب پذیری زنان

خدایی که در مقام هدایت بندگان است و می خواهد آنها را به کمال و سعادت برساند، آن چه در سعادت آنان بیشتر موثر است آن را بیشتر بیان می کند و بر آن تأکید می کند. قرآن که آخرین برنامه انسان سازی است این مسائل را بیان فرموده و راه را نشان داده است. از مجموع آیات و روایاتی که در مباحث گذشته به آنها اشاره کردیم راه سعادت و نیک بختی زن و روشن می شود و در نقطه مقابل آسیب های آنان نیز نمایان می شود.
نمونه اعلای زیبایی و لطافت در جهان آفرینش زن است و دامان او دامان معراجی است که از آن انسان ها پای بر قله ها شکوه و عظمت جمال الهی می گذارند. در نقطه مقابل آن، زن در رهبری به سوی کارهای خلاف و سوق دادن به گناهان، مجسمه شیطان می شود، و در این مسیر مثل و نمونه کافران و بدان و کجروان، و بدترین و شوم ترین چیزها می گردد.(301)
از طلا بهتر و از خاک بدتر: لیس للمرأه خطر لالصالحتهن و لا لطالحتهن، اما صالحتهن فلیس خطرها الذهب و الفضه، هی خیر من الذهب والفضه و امام طالحتهن فلیس التراب خطرها بل التراب خیر منها(302)، برای زن بها و قیمتی نمی توان مشخص کرد نه برای خوبانشان و نه برای بدانشان، خوبانشان را با طلا و نقره نمی توان قیمت گذارد زیرا از طلا و نقره بهترند و بدکارانشان را با خاک نمی توان ارزش گذرای کرد چون خاک از آنان بهتر است.
همان گونه که گفته شد پایه های بنای خانواده بر محبت و مودت بنا شده است، پس نباید از انواع آفاتی که اساس آن را ویران می کند غافل شد. همچنین نباید از سایر آفاتی که ممکن است دامنگیر بانوان دین باور شود نباید غفلت کرد.