فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

نمونه خوبان

الگوی نیکو

خداوند در قرآن انسان هایی را به عنوان الگو معرفی کرده است تا مردم آنان را سرمشق قرار داده و در عمل به آنها تأسی جوید، رسول گرامی اسلام که وجود مقدسش رحمت جهان شمول است. و ما أرسلناک الا رحمه للعالمین(211) و رسالتش و انذارش برای همه مردم است ما أرسلناک الا کافه للناس -(212) للعالمین نذیرا(213) خداوند او را الگوی نکویی برای مردم معرفی می کند تا مومنان در همه شئونات و مراحل زندگی به او تأسی جویند و از او پیروی کنند، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه(214)، و نیز خداوند حضرت ابراهیم (علیه السلام) و همراهانش را سرمشق خوبی برای همه می داند: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه(215)، این نمونه ها نشان می دهد که انبیاء الگوی مردمند. از نظر قرآن اگر انسانی وارسته شد الگوی دیگر انسان هاست، اگر مرد باشد الگوی مردم است نه فقط الگوی مردان، و اگر زن باشد باز الگوی همه است نه فقط الگوی زنان.
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأه نوح و امرأه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخاتنا هما(216) فلم ژ عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین و ضرب الله للذین آمنوا امرأه فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنه عمران اللتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا....(217)
قرآن به عنوان مثل خوبان و بدان، چه مرد و چه زن(218) از چهار زن یاد می کند، در این آیات زن نوح و زن لوط نمونه مرد تبهکار و بزهکار، و همسر فرعون حضرت مریم (علیها السلام) نمونه مومنان و نیکان شمرده شده اند.

آسیه (علیها السلام)

همسر فرعون در خانه ای ایمان به خدای یگانه می آورد که صاحب آن خانه ادعای ربوبیت و داعیه انحصار ربوبی دارد انا ربکم الا علی(219)، ما علمت لکم من اله غیری(220). فرعون نه تنها می گفت: من خدایم، بلکه می گفت: من تنها خدای شمایم.
همسر او در چنین خانه ای ایمان می آورد و نمونه دین باوران می گردد. او در زیر شکنجه های فرعون و فرعونیان از خداوند جنه اللقاء و جنات تجری من تحتها الانهار را درخواست می کند و نجات از فرعون و کارش - که همان کفر و شرک است - و نجات از فرعونیان را می خواهد: اذا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و علمه و نجنی من القوم الظالمین.(221)
و نمونه چهارم مریم (سلام الله علیه) است که خداوند درباره مقاماتش می فرماید: و مریم ابنه عمران اللتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین، خداوند از میان آن همه ویژگی های ممتاز مریم پاکدامنی اش را به عنوان اولین صفت بر می شمارد(222) که در نتیجه این احصان، نفخ روح الهی در او صورت می گیرد، و او صدیقه و از قانتین بوده است.