فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

فصل سوم زنان برگزیده درس 12

نمونه خوبان

الگوی نیکو

خداوند در قرآن انسان هایی را به عنوان الگو معرفی کرده است تا مردم آنان را سرمشق قرار داده و در عمل به آنها تأسی جوید، رسول گرامی اسلام که وجود مقدسش رحمت جهان شمول است. و ما أرسلناک الا رحمه للعالمین(211) و رسالتش و انذارش برای همه مردم است ما أرسلناک الا کافه للناس -(212) للعالمین نذیرا(213) خداوند او را الگوی نکویی برای مردم معرفی می کند تا مومنان در همه شئونات و مراحل زندگی به او تأسی جویند و از او پیروی کنند، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه(214)، و نیز خداوند حضرت ابراهیم (علیه السلام) و همراهانش را سرمشق خوبی برای همه می داند: قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه(215)، این نمونه ها نشان می دهد که انبیاء الگوی مردمند. از نظر قرآن اگر انسانی وارسته شد الگوی دیگر انسان هاست، اگر مرد باشد الگوی مردم است نه فقط الگوی مردان، و اگر زن باشد باز الگوی همه است نه فقط الگوی زنان.
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأه نوح و امرأه لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخاتنا هما(216) فلم ژ عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین و ضرب الله للذین آمنوا امرأه فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنه عمران اللتی أحصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا....(217)
قرآن به عنوان مثل خوبان و بدان، چه مرد و چه زن(218) از چهار زن یاد می کند، در این آیات زن نوح و زن لوط نمونه مرد تبهکار و بزهکار، و همسر فرعون حضرت مریم (علیها السلام) نمونه مومنان و نیکان شمرده شده اند.