فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

آل ابراهیم و آل عمران خاندان برگزیده

مریم بانویی بزرگوار از خاندانی پاک بود که خداوند آن خاندان را برگزید و بر جهانیان برتری بخشید، ان الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین.(209)، ال یعنی زنان و مردان یک خانواده، آری گزینش و انتخاب خدا اختصاص به مردان ندارد. قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی(210) لفظ عباد شامل مردان و زنان می شود. از شاهکارهای هنری خدا در قرآن این است که در کنار مطرح کردن شخصیت های مردان از زنان با عظمت و با شخصیت نیز یاد می کند. و اکنون که سخن از شخصیت زن و نقش والا و سازنده اوبه میان آمد به قدرت سازندگی او در بحث بعد می پردازیم.

پرسش درس 11

1- حقوق زنان بر مردان و متقابلا حقوق مردان بر زنان را برشمارید.
2- آیه شریفه نساءکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم و قدموا لأنفسکم. چه نکاتی را در بر دارد؟
3- قرآن به تأثیر خانواده در شخصیت انسان چه اندازه بها می دهد؟

فصل سوم زنان برگزیده درس 12