فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

توضیح بیشتر پیرامون وظایف زن

غریزه جنسی دو جنبه دارد: از نظر حرارت جسمی مثل خوردن و خوابیدن محدود و سطحی است و با اشباع ظرفیت غریزه، رغبت از بین می رود ولی از نظر روحی عمیق و دریا صفت و هیجان پذیر است مثل پول پرستی و جاه طلبی، لذا بعضی انسان ها را می بینیم (هم چون برخی پادشاهان در حرمسراهایشان) در عین این که ده ها نفر در اختیار دارند در بند ده ها نفر دیگرند.
این عطش، هوس است و ارضاء نشدنی، در این حالات ارضاء و سیر کردن از راه فراوانی ممکن نیست.
درست مثل ممکن نبودن سیر کردن آتش با هیزم، یعنی همان گونه که محرومیت ها شهوات است.
سعدی در این رابطه می گوید:
فرشته خوی شود آدمی ز کم خوردن - وگر خورد چو بهایم بیفتد او چو جماد
مراد هر که برآری مطیع امر تو گشت - خلاف نفس، فرمان دهد چو یافت مراد
برای آرامش غریزه دو چیز لازم است: 1- ارضاء آن در حد نیاز طبیعی، 2- جلوگیری از تهییج و تحریک آن، و لذا جمله الانسان حریص علی ما منع منه(198) در این موارد معنا ندارد، زیرا انسان به چیزی حرص می ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به سوی آن تحریک شود ولی اگر امری عرضه نشود حرص و ولع نیست به آن نیست.
پس وظیفه ای که زن در قبال همسرش دارد پاسداری از عفت خویش و ناموس اوست و این که خود را به مردان دیگر عرضه نکند و دیگران را به خود راه ندهد.
و وظیفه مهم تر و اساسی تر او اطاعت و تواضع در امر زناشویی است که هم از آیه فالصالحات قانتات حافظات للغیب استفاده می شود و هم از آیه و نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم و قدموا لأنفسکم(199) این مطلب فهمیده می شود. زنان در محافظت می کنند و اجازه ورود بیگانه را نمی دهند از همسران خود محافظت می کنند. مردان هر وقت بخواهند می توانند بر همسر خود وارد شوند و زنان باید همیشه آماده و پذایرای آنان باشند.(200) بنابراین هرگاه مردی بنابر اقتضای کارش در بیرون از منزل و برخورد با زنان دیگر در دلش احساس تمایلی کرد و به سوی همسرش بیاید(201) و زن همیشه آمادگی برای پذیرایی او داشته باشد، این خانواده به سوی پاکی و اهداف والایش پیش خواهد رفت.

هدف والاتر، بقاء نوع بشر

زنان، حافظ نوع بشر

نساوکم حرث لکم،(202) تفسیر نمونه ذیل این آیه می گوید: در این آیه زنان به مزرعه تشبیه شده اند و در این تشبیه، نکته باریکی نهفته است، این حقیقت قرآنی، ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی بیان می کند که او تنها وسیله هوسبازی و اطفاء شهوت نیست بلکه وسیله حفظ نوع بشر است.
تفسیر المیزان می گوید: نسبت جامعه انسانی کشتزار است به انسان کشت کار، همانطور که کشتزار برای بقای بذر لازم است و اگر نباشد بذرها به طور کلی نابود می شود و دیگر غذایی برای حفظ حیات و بقاء آن نمی ماند هم چنین اگر زن نباشد نوع انسانی دوام نمی یابد و نسلش قطع می شود، خداوند پدید آمدن انسان و به صورت انسان در آمدن ماده را تنها در رحم مادران قرار داده (با این که مقدرای از آن ماده اصلی در خود مردان هم وجود دارد) و از سوی دیگر طبیعت مردان را متمایل به زنان قرار داده است و میان این دو مودت و رحمت قرار داده و هدف اصلی از جذبه و کشش بین آنها را بقاء نوع انسان قرار داده، لذا عمل مباشرت غیر از موارد خاص که مزاحم او امر الهی است، محدود به وقت یا محل خاصی نیست و بدین وسیله معنای و قدموا لأنفسکم روشن تر می گردد.
مرحوم علامه طباطبایی در جای دیگر می فرماید: اختصاص هر زنی به شوهر خویش، احکام طلاق، عده، اولاد و ارث همه برای همین است که جهازات تناسلی زن و مرد برای آن هدفی که برای آن خلق شده به کار افتد یعنی بقاء نوع بشر.
تفسیر نمونه هم از جمله و قدموا لأنفسکم همین استفاده را می کند و می گوید: هدف نهایی از آمیزش تنها لذت و کامجویی نیست بلکه ایجاد و پرورش فرزندان شایسته است و این تقدیم، ذخیره معنوی برای فرد است. پس در انتخاب همسر، اصولی را رعایت کنید که نتیجه آن پرورش فرزندان صالح و تهیه این ذخیره بزرگ اجتماع انسانی باشد.(203)
مرحوم علامه جعفری در مورد این آیه می گوید: آیه حرث تنها موقعیت زن را در بعد عمل جنسی مطرح می کند و نه همه ابعاد زن که در دهها آیه شخصیت انسانی او مساوی مرد قرار داده شده است، و در این آیه مخاطب مردان اند که هوشیار باشید، شما در حال مباشرت در لحاظاتی به سر می برید که لحظات انسان سازی است، هدف اصلی و تنهایی تناسل و توالد است.(204)
و می توان از مجموع جملات آیه نساوکم حرث فأتوا حرثکم أنی شئتم و قدموا لأنفسکم در مورد تأثیر اصالت و شرافت خانواده در شخصیت انسان بهره گرفت همان گونه که این آیه شریفه بر این مطلب اشاره دارد: و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا(205) سرزمین پاک به اذن پروردگارش گیاهش بیرون می آید و از سرزمین ناپاک جز گیاه اندک و بی فایده بیرون نمی آید، زمین شوره، سنبل بر نیارد! کرم ها و انگل ها هماره در لجنزار بوجود می آیند و رشد می کنند. آری فرزندان باروبر و حاصل درخت خانواده و گیاهان این زمین آماده اند.