فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

درس 11 حقوق متقابل زن مرد

حقوق زنان: تأمین زندگی، رفتار نیکو.

از جمله و بما أنفقوا من أموالهم که بعد از الرجال قوامون علی النساء آمده اولین و مهم ترین وظیفه مرد در برابر خانواده اش یعنی نفقه و تأمین زندگی خانواده روشن می شود. روایات این وظیفه را بیشتر تبیین کرده اند:

حقوق مردان: اطاعت زن، پاسداری زن از عفت خویش و مال همسر در غیاب او.

یکی از زمینه های عفاف و سلامت جامعه تأمین نیاز جنسی همسر است که با آن بسیاری از مفاسد اجتماعی از بین می رود. پیامبر گرامی (صلی علی محمد و آله و سلم) خطاب به زنان فرمودند: لا تطولن لتمنعن أزواجکن(195) برای آنکه مانع کامجویی همسرانتان شوید نمازتان را طولانی نکنید و نیز حضرت 4 گروه از زنان را لعنت کردند: 1- زنانی که برای همسرانشان موهایشان را خضاب نمی کنند. 2- زنانی که سرمه نمی کشند. 3- در پاسخ تقاضای جنسی همسر سهل انگاری می کنند و به تأخیر می اندازند. 4- هنگام مباشرت به همسرانشان می گویند: خائض هستیم در حالی که نیستند.(196)
و نیز امام باقر (علیه السلام) در جواب زنی که از حقوق شوهر سوال می کرد فرمودند: از حقوق مرد این است که از شوهر اطاعت کند و مخالفت او را نکند و از مال شوهر جز با اجازه او حتی صدقه ندهد و در امر همبستری تمکین کند.(197)