فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

پرسش درس 7

1- اصل آسمانی قرآنی برای زندگی اجتماعی زنان کدام است؟ توضیح دهید.
2- از آیه للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن چه برداشت می کنید؟
3- اسلام اخلاق هم زیستی زن و مرد در طول زندگی و یا رعایت اخلاق در زمان جدایی را چگونه دوست دارد؟

درس 8 وحدت شخصیت انسانی

اتحاد هویت انسانی زن و مرد

زن و مرد در مبدأ روحانی و مبدأ مادی مساوی اند، یا أیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، منظور از نفس همان گوهر ذات و واقعیت عینی است، و مبدأ قابلی آفرینش آن دو نیز یک چیز است انا خلقناکم من طین لازب و یا تراب و یا نطفه، و در مرحله دمیده شدن روح الهی که منبع بروز کمالات است نیز همسان اند، بدون این که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، و همچنین زمانی که انسان حامل بار امانت الهی است، همان امانتی که آسمان ها و زمین از حمل آن ناتوان عالم بودند، در آنجا هم سخنی از مذکر و مونث بودن نیست. آری در عالم ذر و رحم و نیز عالم برزخ و قیامت، انسان و انسانیت مطرح است نه مرد یا زن بودن. و فقط در این عالم نشئه مادی و دنیوی سخن از زن و مرد و تقسیم مسئوولیت ها به میان می آید.
مرحوم علامه جعفری در شرح نهج البلاغه خود درباره اتحاد هویت انسانی زن و مرد چنین می گوید: نصوص قاطعانه قرآن شخصیت انسانی و ارزشی زن و مرد را واحد می داند، هم چون آیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله أتقیکم(161) ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را گروه ها و قبائل قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید و با همدیگر زندگی و هماهنگ داشته باشید، با ارزش ترین شما نزد خداوند با تقوی ترین شماست. و آیه و استجاب لهم ربهم این الا اضیع عمل عالم منکم من ذکر أو انثی خداوند، درخواست آنان را پذیرفت، (او فرمود) من عمل هیچ یک از عمل کنندگان شما را از مرد و زن ضایع نمی کنم. آیه ای که مرد و زن را صفات عالی انسانی یکی می داند و زن هم پای مرد تکامل پذیر و اوج گرا معرفی می کند که در پرتو شناخت و عمل به معراج می رود و به چکاد تعالی ممکن برای نوع انسان دست می یابد: ان المسلمین و المسلمات و المومنین و المومنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و لمتصدقین و المتصدقات و الصامئین و الصامئات و الحافظین فروجهم و الحافضات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعدالله لهم ممغفره و أجرا عظیما(162)، مردان مسلمان و زنان مومن، مردان عبادت کننده و زنان عبادت کننده، مردان و زنان راستگو و شکیبا و خشوع کننده در برابر عظمت الهی و بخشاینده و روزه گیر و مردان و زنانی که عفت خود را حفظ می کنند و خدا را فراوان به یاد آنها می آوردند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش بزرگی آماده ساخته است.
با توجه به این آیات و آیات دیگر، نسبت دادن اهانت و تحقیر زن به ایدئولوژی اسلام ناشی از بی اطلاعی از مفاد آیات است.
زن و مرد با این که در آفرینش از یک گوهر آفریده شده اند و در حقیقت انسانی یکی هستند، در مختصات طبیعی با یکدیگر متفاوتند و هر یک از این دو جنس خصوصیات و ویژگی هایی دارد که دیگری ندارد. زن بودن هنر می خواهد همان گونه که مرد بودن هنر می خواهد، مردی که گرایش زنانه دارد زن نمی شود و از مقام مردانگی هم سقوط می کند و نیز اگر گرایش مردانه داشته باشد مرد نمی شود و از مرتبه زنانگی هم ساقط می شود، دانشمند عرب دکتر بنت الشاطی در این باره می گوید: او تبدیل به جنس سوم می شود که خاصیت هیچ یک از آن دو جنس را ندارد. تأکید اسلام بسیاری روی این مسئله هست که هر یک از زن و مرد باید در مسیر خاص خود به سوی هدف کمال پیش برود، و ظرافت مسئله تا آنجاست که حتی اگر زن و مرد لباس یکدیگر راچژ بپوشند و شبیه یکدیگر شوند اسلام از آن نهی می کند.(163)