فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

حقوق متقابل زن و مرد

دستگاه خلقت، استعدادهای طبیعی موجودات را در حرکت به سوی کمالشان با توجه به اهداف آفرینش، در درون آنان قرار داده است، و هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است پس باید اساس حقوق خانوادگی را مانند سایر حقوق طبیعی در طبیعت جستجو کرد. افراد بشر از نظر حقوق در اجتماع وضع مساوی دارند و همه مثل هم حق دارند استعدادهای درونی خود را شکوفا سازند، اما همین افراد از لحاظ حقوق اکتسابی با داشتن استعدادهای گوناگون و فعالیت های متفاوت در وضع نامساوی قرار می گیرند. تفاوت زندگی اجتماعی انسان ازدواج زندگی حیواناتی که زندگی دسته جمعی دارند این است که تشکیلات زندگی اجتماعی این حیوانات صد در صد طبیعی است اما انسان فقط زندگی خانوادگیش صد در صد طبیعی است.(159)
کارل فیریو لوژیست و زیست شناس فرانسوی در کتاب ارزشمند خود انسان موجودی ناشناخته ضمن بیان تفاوت های طبیعی زن و مرد در آفرینش می گوید: این تفاوت ها آنان را از نظر حقوق و وظایف در وضع نامشابهی قرار می دهد. او معتقد است اختلاف میان زن و مرد تنها مربوط به اندام های جنسی آنان نیست بلکه یکایک سلولهای بدن و دستگاه عصبی آنها نشانه جنس آنان است.(160)
و باید اضافه کرد که: این تفاوت ها تناسب است و موجبات تعادل را در اجتماع بشری فراهم می کند و نه نقص و کمال. اینک مناسب است قبل از ورود به بحث تبیین حقوق زن و مرد، مسئله هویت انسانی و مختصات طبیعی آن دو بپردازیم.

پرسش درس 7

1- اصل آسمانی قرآنی برای زندگی اجتماعی زنان کدام است؟ توضیح دهید.
2- از آیه للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن چه برداشت می کنید؟
3- اسلام اخلاق هم زیستی زن و مرد در طول زندگی و یا رعایت اخلاق در زمان جدایی را چگونه دوست دارد؟

درس 8 وحدت شخصیت انسانی