فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

پرسش درس 6

1- در زبان قرآن چگونه زن و مرد می توانند لباس یکدیگر باشند؟
2- زن با کدام جلوه: عفت یا عشوه؟
3- اسلام خدمات زن و مرد به یکدیگر را چگونه ارج می نهد؟
4- اسلام به آراستگی زن و مرد برای یکدیگر چقدر اهمیت می دهد؟

درس 7 اخلاق نیکو

خوش رویی و خوش گویی و صعه صدر داشتن در رفتارهای اجتماعی و خانوادگی و در شیرین نگهداشتن روابط اثر به سزایی دارد اسلام برای نیکوسازی روابط دستورات همه جانبه و گسترده ای دارد. خداوند در قرآن خطاب به مردان در ارتباط با رفتار با زنان چنین می فرماید: و عا شروهن بالمعروف(144).
مرحوم علامه این آیه را در یک اصل آسمانی قرآنی برای زندگی اجتماعی زن بر می شمارد(145)، ایشان در بیان کلمه معروف(146) می گوید: معروف یعنی کاری که در جامعه ناشناخته نباشد و معاشرت نیکو در این آیه به این معناست که با زنان به گونه ای معاشرت کنید که موسوم و معروف است. هر فرد در جامعه یک خشت از بنای جامعه اسلامی است و با سایر افراد جامعه یکسان است، جامعه ای که بر اساس تعاون و همبستگی و کمک عمومی بنا شده است. بنابراین وظیفه هر کس کوشش برای برطرف کردن نیازهای جامعه است و افراد باید بیش از نیاز خود را در اختیار جامعه بگدارند. حال اگر با فردی از افراد جامعه خلاف این رفتار شود و استقلال و عضویت او در جامعه نادیده گرفته شود، از او استفاده شود و در مقابل به او استفاده ای نرسد، این معاشرت غیر نیکو خواهد بود.
عصر نزول قرآن، عصری است که زن را یک عضو رسمی جامعه نمی داند بلکه او را طفیلی و یا یک انسانی ناقص که هرگز روی کمال را نمی بیند می داند کسی که همیشه زیر دست و پیرو دیگران است، قرآن در چنین عصر و زمانی با تاکید و تکرار اعلام می کند که ریشه انسانیت انسانها واحد، و شاخه های زن و مرد و تیره ها و انشعابات گوناگون است و جامعه در به وجود آمدنش به همه آنها نیازمند است، بعضکم من بعض همه از یکدیگرند و هیچ نمی تواند دیگری را مجبور به اطاعت کورکورانه از کسی کند و یا از استقلالش منع کند، زن نیز عضو مستقل جامعه هست و در اموال خود استقلال و آزادی کامل دارد چه اموالی که خود کسب می کند و با کار و تلاش به دست می آورد للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن(147)، یا اموالی که از راه ارث به او می رسد للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا(148) ، و چه اموالی که از ناحیه شوهر به وسیله مهریه در ملک او قرار می گیرد: و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و اتیتم احدیهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا(149)؛ و اگر خواستید همسری دیگر به جای همسر (پیشین) ستانید، و به یکی از آنان مال فراوانی داده باشید، چیزی از او پس مگیرید، آیا می خواهید آن (مال) را به بهتان و گناه آشکار بگیرید؟. و کیف تاخذونه و قد افضی بعضکم من بعض چگونه به ستم مال زن را می گیرید؟! - استفهام به معنای تعجب - در حالی که بین شما (با ازدواج) اتصال و اتحاد و وابستگی به وجود آمده است.

اخلاق نیکو در هنگام ناخوشایندی از زنان

آیت الله جوادی آملی ذیل این آیه شریفه و عاشروهن بالمعروف می گوید: این معاشرت، اختصاص به مسائل خانوادگی ندارد و در بخش اجتماعی هم اسلام به معاشرت نیکو با زنان فرمان می دهد و می فرماید: آنان را در محافلتان راه دهید، زیرا گاه تعجب جاهلی و یا رواج فرهنگ غیر صحیح به مرد این گونه تلقین می کند که زن نمی تواند در جامعه حضور فعال داشته باشد، لذا در ادامه آیه به زدودن این رسومات جاهلی اشاره می فرماید: و ان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، اگر این امر برایتان ناخوشایند است - که زن هم در جامعه نقش موثری ایفا کند - شما آن را تحمل کنید شاید خیر فراوانی در آن باشد، این بیان نظیر بیانی است که در مورد جهاد و دفاع آمده است و عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، با این تفاوت که جهاد، امری موقتی است، و حضور زن در صحنه و حیات اجتماعی همیشگی است.(150)
تفسیر نمونه در ارتباط با جمله فان کرهتموهن... می گوید: با زنان معاشرت نیکو و رفتار مناسب داشته باشید و اگر به جهاتی از همسران خود رضایت کامل ندارید و بعضی کارهای آنها در نظر شما ناخوشایند است فورا تصمیم به جدایی و یا بد رفتاری نگیرید، زیرا ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده باشید و آن را نمی پسندید خداوند در آن خیر و برکت و سود فراوان قرار داده باشد. گاه می شود همسران درباره یکدیگر گرفتار سوء ظن های بی دلیل و حب و بغض های بی جهت می گردند و در این حال قضاوت ها اغلب نادرست است، ولی با گذشت زمان و مدارا کردن تدریجا حقایق آشکار می شود و تعبیر به خیر کثیر مفهوم وسیعی دارد که یکی از مصادیق روشن آن فرزندان صالح و با لیاقت و ارزشمند است.(151)(152)
و این معاشرت نیکو با زنان هماره اشاره شده است و تا زمان جدایی باید ادامه پیدا کند یعنی، آن مدت زمانی که زن و مرد در کنار هم می زیستند باید به نیکویی گذشته باشد و نیز این همزیستی باید با زیبایی به پایان پذیرد. ... فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا(153).
و در راستای این اصل آسمانی حضرت (علیه السلام) فرمودند: ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم؛ تنها انسان کریم، زنان را گرامی می دارد و جز انسان پست به آنها اهانت نمی کند. و نیز رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) فرمودند: خیرکم، خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی(154)؛ بهترین شما مهرباترین شما برای زنانش می باشد و من نیز بهترین شما برای زنانم هستم.
پیامبر (صلی علی محمد و آله و سلم) این معاشرت نیکو را از حقوق زنان بر شمرده است(155): قال النبی (صلی علی محمد و آله و سلم): حق المراه علی زوجها: ان یسد جوعتها و ان یستر عورتها و لا یقبح لها وجها(156)؛ حق زن بر گردن همسرش این است که او را سیر گرداند و بدنش را بپوشاند و هیچ گاه با او ترشرویی نکند.
اصولا در خانواده گفتگوهای طرفینی و سوال و جوابها دو گونه اند: پاره ای مودبانه، محترمانه و محبت آمیزند و پاره ای خصمانه و نفرت انگیز. گاهی یک سخن تند یا ملایم اثرش در روح انسان باقی می ماند و او را افسرده و دلسرد یا شاداب و دلگرم می کند، اما انسانی که خداوند به او ایمان و تقوا و شرح صدر عطا کرده است نه تنها دل دیگران را با سخنان و رفتارهای تند نمی آزرد بلکه در مقابل تندی دیگران نیز با صفا و صمیمیت برخورد می کند و آن را در دل نگه نمی دارد، آری انسان می تواند تندیها را با جواب ملایم و رفتار شیرین و لبی خندان و چهره شکفته و آهنگی نرم برگرداند(157)، و صحنه رزم را به حجله بزم تبدیل کند.(158)