فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

درس 6 ازدواج (2)

ب) زن و مرد حفظ کننده یکدیگر

زن و مرد در قرآن به عنوان لباس یکدیگر معرفی شده اند: هن لباس لکم و انتم لباس لهن(118)، لباس یعنی آن چه انسان به وسیله آن بدنش را می پوشاند، مرحوم علامه ذیل این آیه می گوید: تعبیر لباس در مورد زن و مرد از قبیل کنایه است زیرا که هر یک از دو همسر مانع می شود از این که طرف دیگر به دنبال کارهای زشت برود.
لذا هر یک از دو همسر پوشش بدی و عیب دیگری است.(119)
تفسیر نمونه در این جا چنین می گوید: لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ می کند و از سوی دیگر عیوب او را می پوشاند و از سوی دیگر برای تن آدمی زینت است، و این تشبیه به همه نکات اشاره دارد. دو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند و عیوب یکدیگر را می پوشانند و وسیله راحت و آرامش یکدیگرند و هر یک، زینت دیگری است. این تعبیر نهایت ارتباط معنوی زن و مرد و نزدیکی آنها به یکدیگر و نیز مساوات آنها را در این زمینه کاملا روشن می سازد(120)(121).
این جمله هن لباس...(122) در ضمن آیه ای است که جواز مباشرت را در شب های رمضان بیان می کند و ممکن است این جمله را فلسفه جواز حکم بدانیم.
آیت مظاهری در کتاب اخلاق در خانواده خود ذیل این آیه می فرماید: یک جهت لباس این است که زینت آدمی است و زن و مرد زینت یکدیگرند. قرآن کلمه زینت را در مورد لباس به کار برده است: یا بنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا و لا تسرفوا ان الله لا یحب المسرفین(123)، وقتی می خواهید در اجتماع - در نماز جمعه و جماعت حاضر شوید با لباس های خوبتان حضور پیدا کنید و نظافت کرده و آراسته باشید، و معنای دیگر آن است که: زن و مرد سبب می شوند که دیگری انحراف پیدا نکند و همان گونه که لباس ساتر است، زن و مرد هم ساتر عیوب یکدیگرند.
با توجه به تقدم جمله هن لباس لکم بر جمله و انتم لباس لهن شاید بتوان گفت: در مقایسه زن و مرد نسبت به یکدیگر، زن درنقش حفظ و پوشانندگی سهم بیشتری دارد و در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسی همسرش نقش مهم تری دارد همان گونه که وظیفه اصلی او نیز همین را ایجاب می کند.

زن با کدام جلوه عفت یا عشوه؟

انسان مجموعه ای از حالات متضاد است، شادی و غم، نشاط و بی حوصلگی، شجاعت و ترس، جود و بخل، دوستی و دشمنی، اما مهم، مشخص کردن حد و مرز این حالات و قرار دادن هر یک از آن حالات در حوزه مخصوص به خود می باشد تا عملکرد انسان در همه جا، به جا و نتیجه بخش باشد.
اکنون این پرسش مطرح می شود: برای زن کدام جلوه زیباتر است عفت یا عشوه؟
پاسخ را از رسول خدا (صلی علی محمد و آله و سلم) و امام صادق (علیه السلام) می شنویم: قال رسول الله (صلی علی محمد و آله و سلم): خیر نسائکم العفیفه الغلمه فی فرجها، الغلمه علی زوجها(124)؛ بهترین زنان شما زن پاکدامنی است که دامن خود را از نامحرم حفظ کند و برای شوهرش، شهوتران و عشوه گر باشد. عن ابی عبدالله (علیه السلام): خیر نسائکم اللتی اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحیاء و اذا لبست معه درع الحیاء(125)؛ بهترین زنانتان کسی است که زمانی که با شوهرش خلوت کند پیراهن حیاء را برکند و چون لباس بپوشد و همراه او شود. زره حیا بر تن کند.