فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

اساس خانواده بر پایه محبت

الف) زن و مرد آرامش بخش یکدیگر

بنیان خانواده با سایر بنیانها متفاوت است زیرا که اساس آن غیر از همه اساس هاست، خداوند پایه های این بنا بر اساس محبت و مهربانی قرار داده است.
محیط خانواده میدان جنگ و جبهه گیری نیست که زن و مرد در نقطه مقابل یکدیگر باشند، بلکه آن دو در کنار هم و مکمل یکدیگرند و نباید در آن دو حس غلبه گری باشد. حتی جهازات تناسلی هر یک از آن دو ناقص است و به تنهایی به کار نمی افتد و با حرکت به سوی مقابل خود و احدی کامل درست می شود و آرامش می یابد.(110)
قرآن در سوره روم آیه 21 می فرماید: و من ایاته ان خلق لکم(111) من انفسکم ازواجا(112) لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه(113)؛ از نشانه های دیگر خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی برایان آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید. از آن جا که ادامه پیوند میان همسران خصوصا و میان همه انسانها عموما عموما نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی روحانی دارد به دنبال آن اضافه می کند در میان شما مودت و رحمت آفرید.
تفسیرنمونه(114) ذیل این آیه می گوید: در این آیه هدف ازدواج سکونت و آرامش بیان شده است پس همسران با این ویژگی، یکی از مواهب بزرگ الهی اند، این آرامش از آن جا ناشی می شود که دو جنس، مکمل یکدیگر و مایه شکوفایی و نشاط و پرورش یکدیگرند و هر یک بدون وجود دیگری ناقص است و این سکونت و آرامش هم از نظر جسمی است و هم از نظر روحی، هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی.
انسان در زندگی خانوادگی شخصیت تازه ای در خود می یابد و احساس مسئولیت بیشتری می کند و از تعادل روحی بالاتری برخوردار است، مودت و رحمت(115) ملاط و چسب مصالح ساختمانی جامعه انسانی و خانواده است. وجود این دو نعمت الهی (مودت و رحمت) هم بین دو همسر و هم بین تمام افراد جامعه انسانی ضروری است و ضعف و کمبود آن مایه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب خانوادگی و اجتماعی است. محبت زن و مرد نسبت به یکدیگر از آیات و نشانه های الهی است(116) لایات لقوم یتفکرون. و محبت آنان نسبت به فرزندان کوچک تر از روشن ترین جلوه گاه مودت و رحمت است، محبت نسبت به طفل کوچکی که در تامین نیازهای ضروری خود ناتوان است پدر و مادر را وادار می کند که در حفظ و تغذیه و لباس و بهداشت بچه بکوشند و بدین سان نوع بشری باقی بماند و زندگی انسان به کمال برسد. نظیر کمک و محبتی که در اجتماع، افراد توانمند به ضعیف تر و فقیرتر از خود دارند و این ها همه از نشانه های پروردگار است و اندیشه در این نشانه های آشکار انسان را متوجه و بیدار می کند.
نظیر آیه 21 سوره روم در سوره اعراف آیه 189 نیز آمده است: هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها؛ او خدایی است که شما را از واحدی آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار بیاساید(117).

پرسش درس 5

1- اسلام ازدواج را چگونه به تصویر می کشد؟
2- خانواده نمونه قرآنی چگونه است؟
3- اهداف ازدواج چیست؟
4- از آیه و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه چه استفاده ای می کنیم؟