فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

پرسش درس 3

1- قرآن کریم چه کسانی را به عنوان ملکه عفاف معرفی می کند و آیا عکس العمل آن دو یکسان بوده است؟
2- خداوند برای انسانهای دین باور چه کسانی را به عنوان مثل نام می برد و اولین ویژگی را چه برمی شمارد؟
3- حیا و عفاف برای کدام یک از زن و مرد زیبنده تر است؟ و پیامدهای عفاف را بشمارید.
4- جمله تلک حدودالله فلاتقربوها چه پیامی دارد؟ و از آن در روابط زن و مرد چه استفاده می شود؟

درس 4 عفاف (2)

3- جلوه های عفاف زن

عفت حالت نفسانی است که انسان، در سایه عقل و ایمان قوه شهوانی خود را رام نگه دارد و تحت تاثیر آن قرار نگیرد و در مقابل کششهای نفسانی مقاومت کرده و خود را حفظ نماید.(71) حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: الصبر علی الشهوه عفه عفت، مقاومت در برابر شهوت است. عفاف، مسئله اصلی و بنیادی است و فراتر و برتر از حجاب است، حجاب پوشش بیرونی است ولی عفاف هم پوشش بیرونی و هم درونی است.
عفاف نمودهای گوناگونی دارد: