فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

د) حجاب حق الهی(34)

در بینش اسلامی حجاب زن مربوط به خود او و یا همسرش و خانواده اش نیست تا بتوانند از آن حق صرف نظر کنند و رضایت دهند، بلکه حجاب حقی الهی است. لذا می بینید در جهان غرب اگر زن همسرداری آلوده شد و همسرش رضایت داد پرونده مختومه اعلام می شود. اما در اسلام این گونه نیست اگر همه هم راضی باشند قرآن راضی نخواهد بود از ین رو دستور می دهد حد الهی را در مورد فرد آلوده اجرا کنید.
از این جا شروع می شود که حجاب و عفاف زن حق الله است و خداوند سبحان این حق و این حرمت و حیثیت را به زن داده که او به عنوان امانت، این حق را حفظ کند.
اسلام زن را در سایه حجاب و سایر فضایل به صحنه می آورد تا درس عفت و عاطفه و نه شهوت و غریزه بیاموزد، اما دنیای کنونی حجاب را از زن گرفته تا او به عنوان بازیچه ای به بازار بیاید و غریزه را تامین کند، و روشن است این زن با این سرمایه غریزی فرمان شهوت می دهد و نه گذشت و لطف و عاطفه. اسلام زن را آزاد کرد و راه او را در جامعه با حریم حجاب و عفاف باز و هموار کرد و جامعه را مسخر عواطف او قرار داد، و دنیای مادی زن را آزاد کرد بدون آن که مسخر عواطف او شود به فرمان غرائز در آمد.(35)
حجاب زن موجب حفظ شخصیت او و نیز تامین سعادت و سلامت اجتماعی می گردد و در مقابل عدم رعایت این حریم موجب هتک حرمت ها و بازیچه شدن در دستان هرزگان و نگاههای شهوترانان می شود و از پیامدهای آن سقوط جوامع و افزایش فساد و بی عفی هاو سست شدن مبانی خانواده ها و بالا رفتن آمار طلاق و جدائیهاست. به طور کلی غرایز و تمایلات جنسی در درون افراد نهفته است و بر اثر عواملی هم چون بد حجابی زنان این غرایز بیدار و تحریک می شود و خرابیها به بار می آورد.
میلها هم چون سگان خفته اند - اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند
چون در آن کوچه خری مردار باشد - صد سگ خفته بدان بیدار شد
آری اگر زن از ارزش های واقعی خود آگاهی یابد و حجاب را ریشه ای بپذیرد و آن را برای خود وقار و متانت ببیند دیگر ارزش را در بدن مادی و زیبایی ظاهری و خودنمایی آن نمی بیند بلکه او به ارزش های والاتر می اندیشد و ارزشهای دورغین و سطحی را وا می گذارد. او هم چون انسان بزرگ سال و دانایی است که دیگر مانند کودکیش بالاترین ارزش رابه داشتن یک عروسک و یا دوچرخه و سایر اسباب بازی نمی داند و در پی برداشتن گام های متعالی تر بر می آید، به خویشتن خویش باز می گردد و با برگرفتن حجاب و عفاف به مقام قرب الهی نائل می آید و با حجاب که لباس حضور نزد پروردگار است در مقابل او به نماز می ایستد و به راز و نیاز می پردازد و از درگاه بی نیازش می خواهد که به او پاکی و حیا، صفا و عاطفه عطا فرماید.(36)

پرسش درس 2

1- آیه جلباب نتیجه پوشش را چه چیز می داند؟
2- آیا حجاب برای زن محدودیت ایجاد می کند و او را از فعالیت های اجتماعی باز می دارد؟
3- آیا حجاب زن مسئله ای مربوط به خود او و یا خانواده اش می باشد؟

درس 3 عفاف (1)