فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

د - ارزش و احترام زن: زن با داشتن پوشش کافی به عفاف شناخته می شود و در میان جامعه محترم و با

شخصیت شمرده می شود و کمتر مورد مزاحمت افراد سبک سر قرار می گیرد.

حجاب کامل سنت یا ضرورت؟

بطور کلی عشوه گری زن، او را از رشد و بالندگی، دست یابی به کمال مطلوب، سعادت دنیا و آخرت و صعود به قله های کرامت و شرافت باز می دارد و سقوط اخلاقی او را در پی دارد، به دنبال این از خود بیگانه شدن او - که با روح کمال طلب و فطرت خدائیش ناسازگار است - مردان نیز به ورطه فساد اخلاقی در می غلطند.
آری مثل زن مثل گل است او تا زمانی که در غنچه حجاب است هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند اما زمانی که این حجاب کنار زده شد و غنچه باز شد آن را خواهند چید و پس از چند روز که پژمرده و پرپر شد به کناری خواهند افکند.
بانو مجتهده و فاضله سیده نصرت امین در این باب در مصاحبه ای اظهار می دارد:
غریزه ای که خداوند در درون زن قرار داده حالت جلوه گری و خودنمایی است و حکمت حجاب هم مسلما روی همین اصل است، و البته در خود این غریزه حکمتی هست که مردان به آنها راغب شوند و ازدواج صورت گیرد و در نتیجه تولید نسل زیاد شود و نیز زنان تحت سرپرستی و مردان باشند. و این حالت جلوه گری برای حلال و محرمشان خوب است ولی در موارد دیگر این صفت که خود نوعی شهوت است باعث انحراف زنان می شود و باید در حد امکان با آن صفت مبارزه کرد، زنان نباید خود را در جلوی دید مردان ناپاک و پلید قرار دهند، زیرا که بهترین جهاد حفظ پوشش است و از صفات بارز و پسندیده آنان همان پاکدامنی و عفت آنهاست. و همان طور که علماء اخلاق گفته اند عمده شرافت زن، در عفت اوست.(25)(26)

پرسش درس 1

1- کلمه حجاب در اصطلاح حدیث و تاریخ اسلامی چه تفاوتی با معنای حجاب در فرهنگ ما دارد؟
2- آیه خمار بانوان دین باور را به چه چیز سفارش می کند؟
3- آیه و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن چه خطری را گوشزد می کند؟
4- حکمت حجاب از دیدگاه استاد شهید مطهری چه چیزهایی است؟
5- بانو مجتهده امین درباره حکمت حجاب چه بیان می کنند؟