فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

ج - استواری اجتماع: کشاندن کامجوئیها از محیط خانه به اجتماع موجب فلج کردن و فرسودگی نیروی

اجتماع است. از زیان های اجتماع مختلط با آزادی های بی قید و بند این است که فعالیت های اقتصادی کمتر از پیش می گردد.
اثر این دوشادوشیها این است که هر دو هم دوش را از کار باز می دارد و هر یک را به جای اینکه متوجه کار کند متوجه هم دوش می کند که غالبا این هم دوشیها به هم آغوشی منتهی می گردد.(24)

د - ارزش و احترام زن: زن با داشتن پوشش کافی به عفاف شناخته می شود و در میان جامعه محترم و با

شخصیت شمرده می شود و کمتر مورد مزاحمت افراد سبک سر قرار می گیرد.

حجاب کامل سنت یا ضرورت؟

بطور کلی عشوه گری زن، او را از رشد و بالندگی، دست یابی به کمال مطلوب، سعادت دنیا و آخرت و صعود به قله های کرامت و شرافت باز می دارد و سقوط اخلاقی او را در پی دارد، به دنبال این از خود بیگانه شدن او - که با روح کمال طلب و فطرت خدائیش ناسازگار است - مردان نیز به ورطه فساد اخلاقی در می غلطند.
آری مثل زن مثل گل است او تا زمانی که در غنچه حجاب است هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند اما زمانی که این حجاب کنار زده شد و غنچه باز شد آن را خواهند چید و پس از چند روز که پژمرده و پرپر شد به کناری خواهند افکند.
بانو مجتهده و فاضله سیده نصرت امین در این باب در مصاحبه ای اظهار می دارد:
غریزه ای که خداوند در درون زن قرار داده حالت جلوه گری و خودنمایی است و حکمت حجاب هم مسلما روی همین اصل است، و البته در خود این غریزه حکمتی هست که مردان به آنها راغب شوند و ازدواج صورت گیرد و در نتیجه تولید نسل زیاد شود و نیز زنان تحت سرپرستی و مردان باشند. و این حالت جلوه گری برای حلال و محرمشان خوب است ولی در موارد دیگر این صفت که خود نوعی شهوت است باعث انحراف زنان می شود و باید در حد امکان با آن صفت مبارزه کرد، زنان نباید خود را در جلوی دید مردان ناپاک و پلید قرار دهند، زیرا که بهترین جهاد حفظ پوشش است و از صفات بارز و پسندیده آنان همان پاکدامنی و عفت آنهاست. و همان طور که علماء اخلاق گفته اند عمده شرافت زن، در عفت اوست.(25)(26)