فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

ب - استحکام پیوند خانوادگی: در سیستم روابط آزاد و نبودن حد و مرز میان زن و مرد به جای این که

خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق استوار گردد و هر یک از دو همسر، دیگری را عامل سعادت خود بداند بعکس هر یک دیگری را رقیب خود و عامل محدودیت و سلب آزادی خود می بیند.
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و از عوامل موثر در حفظ کیان آن، و استواری بنیان روابط زناشویی آن، داشتن حجاب و منتقل نکردن جلوه گری و خودنمایی به بیرون از خانه است.

ج - استواری اجتماع: کشاندن کامجوئیها از محیط خانه به اجتماع موجب فلج کردن و فرسودگی نیروی

اجتماع است. از زیان های اجتماع مختلط با آزادی های بی قید و بند این است که فعالیت های اقتصادی کمتر از پیش می گردد.
اثر این دوشادوشیها این است که هر دو هم دوش را از کار باز می دارد و هر یک را به جای اینکه متوجه کار کند متوجه هم دوش می کند که غالبا این هم دوشیها به هم آغوشی منتهی می گردد.(24)

د - ارزش و احترام زن: زن با داشتن پوشش کافی به عفاف شناخته می شود و در میان جامعه محترم و با

شخصیت شمرده می شود و کمتر مورد مزاحمت افراد سبک سر قرار می گیرد.