فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

الف - آرامش روانی: نبودن حریم میان زن و مرد التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و آن را به صورت یک

آتش شعله ور در درون انسان و یک عطش روحی اشباع نشدنی در می آورد.(20) اما در مقابل، با وجود حریم میان زن و مرد، درون آنان از آرامش بالایی برخوردار می شود.(21)
اگر روابط جنسی نامشروع را بازخوانی کنیم به طور یقین عامل خودنمایی و جلوه گری زنان را مهمترین عامل می بینم. اصولا سهل انگاری در امر پوشش، انواع امراض روحی و ایجاد عطش در میان مردان و زنان را به دنبال می آورد.(22)
برخی روانشناسان معتقدند حجاب علامت سلامت زن و بی حجابی نشانه بیماری روانی اوست، و در دیگران نیز، بی حجابی امراض روحی ایجاد می کند و بیماری زاست، زیرا حضور زن در بیرون به صورت تحریک آمیز در بینندگان هیجان روحی ایجاد می کند و تعادل روحی آنان را بر هم می زند. و اصولا بی حجابی نشانه ای از عقده حقارت و خود کم بینی و عدم سلامت روان دارد، چنین فردی احساس کمبود شخصیت می کند و می کوشد تا با لباس هایی جلوه دار برای خود تشخص و جایگاهی ایجاد کند.(23)

ب - استحکام پیوند خانوادگی: در سیستم روابط آزاد و نبودن حد و مرز میان زن و مرد به جای این که

خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق استوار گردد و هر یک از دو همسر، دیگری را عامل سعادت خود بداند بعکس هر یک دیگری را رقیب خود و عامل محدودیت و سلب آزادی خود می بیند.
خانواده هسته مرکزی اجتماع است و از عوامل موثر در حفظ کیان آن، و استواری بنیان روابط زناشویی آن، داشتن حجاب و منتقل نکردن جلوه گری و خودنمایی به بیرون از خانه است.

ج - استواری اجتماع: کشاندن کامجوئیها از محیط خانه به اجتماع موجب فلج کردن و فرسودگی نیروی

اجتماع است. از زیان های اجتماع مختلط با آزادی های بی قید و بند این است که فعالیت های اقتصادی کمتر از پیش می گردد.
اثر این دوشادوشیها این است که هر دو هم دوش را از کار باز می دارد و هر یک را به جای اینکه متوجه کار کند متوجه هم دوش می کند که غالبا این هم دوشیها به هم آغوشی منتهی می گردد.(24)