فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

توجه به دو نکته مهم:

1- از ره آورد دیدگاه های غربی اصل قرار گرفتن حقوق در مقابل اخلاق، و مستقل دانستن زن و مرد و نه مکمل بودن آنها است. و برنامه های فرهنگی و حقوقی این دیدگاه ها، هر یک از افراد جامعه را به تنهایی ملاحظه می کند و از نگرش جامع نسبت به آنها و مجموعه نظام اجتماعی عاجز هست. تضاد میان زن و مرد نتیجه همین نگرش به فرد و جامعه است، و با این نگرش نه تنها به تعادل اوضاع کمکی نمی شود بلکه تخاصم و ستیز بحرانی تر می گردد و نیروها فرسایش پیدا می کند.
2- نیاز متقابل، عامل اصلی پیوند دهنده انسان ها و نیز زن و مرد به یکدیگر است و آنگاه که انسان اساس نیاز را به بی نیازی تبدیل کند در راه انحطاط و خروج از اعتدال گام برداشته است. کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی(9)؛ حقا که انسان سرکشی می کند، همین که خود را بی نیاز پندارد.
مکمل بودن زن و مرد نسبت به یکدیگر آن زمان است که هر یک از آن دو نسبت به جنس مخالف احساس نیاز کند و استحکام خانواده منوط به این حس نیازمندی است.
منابع اسلامی نهاد خانواده را رکن اساسی جامعه برشمرده و ازدواج را زمینه ساز رشد و کمال دانسته است. من احب ان یلقی الله مطهرا فلیلقه بزوجه(10)؛ [هر کس که دوست دارد خداوند را پاک و دور از هر گونه آلودگی دیدار کند باید با همسری به دیدار خداوند برود]. ما بنی فی السلام بناء احب الی الله عزوجل و اعز من التزویج(11)؛ [در اسلام بنایی دوست داشتنی تر و محکم تر نزد خدا از ازدواج و خانواده نیست ]. ان امراه سالت اباجعفر (علیه السلام) فقالت: اصلحک الله انی متبتله، فقال لها: و ما التبتل عندک؟ قالت لاارید التزویج ابدا، قال: و لم؟ قالت: التمس فی ذلک الفضل، فقال: انصرفی فلوکان فی ذالک فضل لکانت فاطمه (علیها السلام) احق به منک، انه لیس احد سبقهاالی الفضل(12)؛ زنی از امام محمد باقر (علیه السلام) پرسید: خداوند به تو صلاح بدهد من متبتله هستم، حضرت (علیه السلام) فرمودند: منظورت از تبتل چیست؟ زن گفت: هرگز نمی خواهم ازدواج کنم، حضرت فرمودند: برای چه؟ زن گفت: هدفم فضیلت خواهی است، حضرت فرمودند: منصرف شو، اگر این کار فضیلتی داشت حضرت فاطمه (سلام الله علیه) شایسته تر برای این کار بود، به درستی که کسی در فضیلت از او سبقت نگرفته است.
اینک در پی آنیم که در طی مباحث آینده از زن و چگونگی حضور سازنده او در اجتماع و نقش برجسته او در مسیر تربیت و تاثیر رفتار او بر خانواده و نیز به قدرت شگرف او در سازندگی جامعه و هم چنین از موارد ضربه پذیری او سخن به میان آوریم.

فصل اول زن با بیگانگان درس 1

حجاب (1)