فهرست کتاب


بهشت خانواده با زنان شایسته

الف - یوسفیان‏

تذکر چند نکته:

1- در این مجموعه سعی شده است متنی آموزشی و دقیق برگرفته از آیات و احادیث همراه با نظارت مفسران و محققان، با فصل ها و درس بندی متناسب در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی برای مدت یک ترم تدوین شود، و در عین حال این کتاب برای عموم خواهران و خانم های خانه دار نیز قابل استفاده است.
2- مطالب این کتاب علاوه بر آموزش مسائل خانواده و مسائل اجتماعی زنان، راهکارهای علمی را برای یک زندگی پاکیزه و متعالی ارائه می دهد.
3- در این نوشتار به آسیب ها و آفاتی که بانوان مسلمان را تهدید می کند اشاره شده است تا با شناخت سموم، راه پیشگیری و درمان آسان تر باشد.
4- همچنین در این زمان که سیل تهاجمات فرهنگی و القاء شبهات با نام آزادی زن و تساوی حقوق زن و مرد شدت بیشتری گرفته است این مجموعه با استناد به آیات و احکام مترقی اسلام به رد آن شبهات پرداخته است.
همچنین پاورقیهای این کتاب، اطلاعات افزون تری را به دست خواننده می دهد.
خداوند منان را شکر می گزارم که توفیق این مجموعه را به این حقیر ارزانی داشت، و ثواب آن را به روح والاترین بانوی جهان هستی و پدر والامقامش، خاتم النبیین، و همسر گرامی اش سید الوصیین و فرزندان معصومش به ویژه منجی عالم بشریت خاتم الوصیین، مهدی موعود (علیه السلام) تقدیم می کنم.
قم مقدسه
الف - یوسفیان

پیش گفتار

در میان مکاتب باستان و دانشمندان قدیم کم نبودند کسانی که زن را همتای مرد در مرتبه انسانی نمی دانستند. برخی او را پلیدتر و خوارتر از حیوانات و از سلاطه شیطان می دانستند.
سقراط فیلسوف بزرگ یونانی، زن را بزرگترین منشا انحطاط بشریت می دانست.
فیثاغورث، دیگر دانشمند یونانی معتقد بود اصلی خوب وجود دارد که نظم و نور و مرد را آفریده و اصلی بد که آشوب و تیرگی و زن را آفریده است.
ارسطو بر این باور بود که زن، مرد ناکام، خطای طبیعت و حاصل نقصی در آفرینش است. از این رو محکوم به اسارت است.(1)
کتاب مقدس یهودیان، حوا را عامل گناه اولیه انسان و مسئول خروج او از بهشت می داند. و در میان مسیحیان، سبب میل به تجرد و مذموم شمردن ازدواج، از پلیدی ارتباط با زنان ناشی می شود.

آفرینش اصیل زن

از دیدگاه قرآن، خلقت زن و مرد، عبودیت خداوند و تقرب به اوست و هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه این که اصل، کمال مرد باشد و زن ابرازی برای کمال یابی مرد به حساب می آید. ولی آفرینش اصیل این دو، به معنای استقلال آنها از یکدیگر در رسیدن به کمال خویش نیست. بلکه این دو مکمل یکدیگرند و هر کدام در کمال دیگری نقش موثری را ایفا می کنند.
خلقت حوا پس از خلقت آدم نیز دلیل فروتری و تبعی بودن زن نیست. زیرا، این ترتیب زمانی بوده و نه ترتیب رتبی و تکوینی، و بر فرض اثبات این مطلب که حوا از بدن آدم آفریده شده اثبات فرع بودن زن بر مرد در حقیقت وجودی او نیست که او طفیل مرد به حساب آید.