فهرست کتاب


ترجمه شرح الاسماء الحسنی

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ لطیف راشدی - سعید راشدی‏

189] اعلی

این اسم به آن دلیل بر خداوند اطلاق شده که خداوند برتر از آن است که بتوان او را وصف کرد.
[

190] معید

اسمی است برای خداوند متعال، به دلیل این که خداوند آفرینش و خلقت را به مرحله پست و پایین نازل می کند و دوباره آن را صورت گری می کند.
[

191] معاذ

معنی و فرق بین معاذ و ملاذ و ملجأ در حروف لام می آید.
[