فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

ب- اگر در خارج از ساختمان هستید:

1- از تجمع در خیابانها به پرهیزید و مسیرها را برای عبور و مرور وسایل نقلیه امدادی، باز بگذارید.
2- به دیدن مناطق اطراف نروید و از نزدیک شدن به ساختمان های تخریب شده خودداری کنید.
3- به سیم ها و کابل های برق دست نزنید.
4- با امدادگران و نیروهای انتظامی در امر کمک رسانی همکاری کنید، ولی مانع و مزاحم فعالیت آنها نشوید.
5- بعد از زمین لرزه، از ناحیه تخریب شده دور شوید تا آن ناحیه پاکسازی شود.
6- تجهیزات کمکی را برای احتمال وقوع زمین لرزه های بعدی، در دسترس قرار دهید.
7- سعی کنید تا سه روز پس از حادثه، از خودروی شخصی استفاده نکنید.(167)

...................) Anotates (.................
1) نساء، 62
2) شوری، 48
3) نحل، 34
4) غافر،9
5) اعراف، 100
6) عنکبوت، 40
7) ملک، 11
8) شمس، 15
9) رجوع شود به کتاب المعجم المفهرس، ماده ذنب
10) اسراء، 16
11) عنکبوت، 40
12) بحار الانوار، ج 6، ص 157، ح 15
13) بحار الانوار، ج 6، ص 157، ح 14
14) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 303
15) تهذیب، ج 3، ص 147؛ وسایل الشیعه، ج 8، ص 13
16) تهذیب، ج 3، ص 147؛ وسایل الشیعه، ج 8، ص 304
17) اعراف، 96
18) اعراف، 40
19) انفال، 21
20) نهج البلاغه، خطبه 201، شعراء، 157
21) نهج البلاغه، حکمت 154
22) لئالی الاخبار، ج 5، ص 260
23) لئالی الاخبار، ج 5، ص 265
24) لئالی الاخبار، ج 5، صص 206- 271
25) نصایح صص 8- 12
26) نصایح، ج 5، ص 9
27) فاطر، 45
28) روم. 41
29) زخرف، 48
30) بحار الانوار، ج 3، ص 1212، باب 4
31) بحار، ج 14، ص 290، باب 21؛ کلیات حدیث قدسی ص 198
32) بحار، ج 14، ص 290، باب 21؛ کلیات حدیث قدسی ص 210
33) انعام، ص 210
34) انعام، 44- 45
35) یونس، 12
36) نحل، 54
37) یونس، 21
38) هود، 10
39) بقره، 156- 157
40) مومنون، 75
41) ما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون (توبه، 70)پ
42) جغرافیای عمومی، سال چهارم آموزش متوسط، رشته علوم انسانی، شال 1373، ص 90
43) جغرافیای عمومی، سال چهارم آموزش متوسط، رشته علوم انسانی، شال 1373، ص 90

44) علل الشرایع، ج 2، ص 275؛ بحار الانوار، ج 57، ص 127، ح 19
45) علل اشرایع، ج 2، ص 2754، ح 1
46) جاثیه، 11

47) مفردات راغب، چاپ ذوی القربی، ص 341، تحقیق صفوان عدنان داوودی
48) قصص، 82
49) 10، محمد
50) 78، اعراف
51) القارعه، 1 الی 5
52) 31- 32، رعد
53) روم، 10
54) قمر، 31
55) اعراف، 78 و 91: عنکبوت، 37
56) شعراء 189
57) اعراف، 88 تا 90؛ هود 65 و 91؛ نمل، 49؛ شعراء 158؛ قصص، 77
58) بقره، 59
59) اعراف، 162
60) هود، 67 و 94
61) نمل، 52
62) کهف، 59
63) 13، یونس
64) 16، اسراء
65) راهنمایی انسانیت (تنظیم موضوعی نهج الفصاحه)، ص 335
66) نمل، 48
67) اسراء 32
68) اعراف، 80؛ نمل، 54؛ عنکبوت، 28
69) نمل، 48
70) نمل، 52- 50
71) صافات، 136
72) قصص، 77
73) قصص، 81
74) اعراف، 74
75) سوره اعراف، آیه 78- 74
76) لئالی الاخبار، ح 5، ص 20؛ بحار، ج 76، ص 21؛ وسائل الشیعه، ج 8، ص 13، باب 7؛ تهذیب الاحکام، ج 3، ص 147، باب 8؛ فقیه، ج 1، ص 534
77) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 291؛ بجار، ج 76، ص 19، ح 4، از امالی صدوق
78) راهنمای انسانیت، ص 316
79) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 303
80) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، اصول کافی، ج 2، ص 391، متدرک، ج 8 ص 461
81) لئالی الاخبار، ج 5، صص 193- 197، و نیز ر.ک به بحار الانوار، ج 76، صص 17- 27، باب 69، الزنا
82) نساء، 22
83) لئالی الاخبار ج 5 ص 197 الی 204.
84) اعراف، 80
85) راهنمای انسانیت، ص 335
86) صافات، 136
87) مفردات راغب، ص 241
88) سبا، 5
89) نور المبین فی قصص الانبیاء، ص 139
90) نور المبین فی قصص الانبیاء، ص 133
91) نور المبین فی قصص الانبیاء، 135
92) نور المبین فی قصص الانبیاء، ص 132
93) نور المبین فی قصص الانبیاء،ص 132.
94) نور المبین، ص 139
95) علل الشرایع، ص 184؛ راه و روش انبیاء، ص 175
96) لئالی الاخبار، ج 5، ص 206
97) علل الشرایع، ص 184؛ بحار، ج 12، ص 102
98) نصایح، ص 301، خصایل شیخ صدوق، ج 2، صفات دهگانه
99) عقاب الاعمال، ص 306
100) عقاب الاعمال، ص 306
101) لثالی الاخبار، ج 2، ص 282؛ خصال صدوق، ج 2، ص 106، باب سبعه،ج 25
102) لثالی الاخبار، ج 2، ص 281
103) لثالی الاخبار، ج 2، ص 281
104) عقاب الاعمال، ص 307
105) عقاب الاعمال، ص 343
106) عقاب الاعمال ص 343
107) عقاب الاعمال، ص 346
108) عقاب الاعمال، ص 353
109) عقاب الاعمال، ص 369
110) عقاب الاعمال، ص 369.
111) 76- 84
112) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، شیخ صدوق، ص 302
113) اعراف، 85؛ هود 85؛ شعراء 182- 183
114) نور المبین فی قصص الانبیاء، ص 212
115) نور المبین فی قصص الانبیاء، صص 212- 213؛ بحار الانوار، ج 12، صص 384- 385
116) راهنمای انسانیت، ص 316؛ نهج الفصاحه، ح 218
117) راهنمای انسانیت، ص 317؛ نهج الفصاحه، ح 1683
118) راهنمای انسانیت،ص 317، نهج الفصاحه، ح 1561
119) راهنمای انسانیت،ص 317، نهج الفصاحه، ح 2365
120) راهنمای انسانیت،ص 317، ص 318، نهج الفصاحه حدیث 2365
121) بضاع، ص 303، جهت تحقیق بیشتر ر.ک بحار الانوار، ج 70، ص 368
122) بحار، ج 15، ص 28، ص 400 و ج 25، ص 17؛ الیقین، ص 434
123) چهل حدیث امام، ص 339؛ علم الیقین، ج 1، ص 381، فی صفات الامام
124) اصول کافی، ج 1، ص 137، ح 12
125) اختصاص شیخ مفید، ص 212؛ کافی، ج 1، ص 527
126) نور الثقلین، ج 5، ص 648، ح 5؛ بحار الانوار، ج 48، ص 299 و ص 272، باب 112
127) نور الثقلین، ج 5، ص 648، ح 5؛ بحار الانوار، ج 48، ص 299 و ص 272، باب 112 به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی، ج 2، ص 433
128) زلزال 4- 6 در بحار الانوار، ج 41، ص 271، احادیث مربوط به حرف زدن حضرت (علیه السلام) با زلزله و زمین مفصل نقل شده است.
129) تفسیر علی بن ابراهیم، قمی، ج 2، ص 433؛ نور الثقلین، ج 5، 648؛ علل الشرایع، ج 2، ص 277، ح 8.
130) بحار، ج ص 3، باب 14، نادر فی معرفتهم.
131) اختصاص مفید، ص 186؛ تفسیر عیاشی، ج 2، ص 67؛ مشارق الانوار، ص 86
132) الکافی، ج 8، ص 238
133) مدارک نامه: دلائل الامامه تمام مدارک را ثبت کرده است، نزهه الاکرم و بستان العلوم؛ گفتار 3، ج 1، ص 315، از محمد بن حسین رازی (قرن ششم). نیز در کتب معاصر؛ فاطمه شادمانی دل پیامبر ص 727 و متن عربی آن به نام فاطمه بهجه قلب الرسول، افسانه خلافت نوشته مهدی دانشمند و نشر خادم الرضا ص 220، متن کامل نامه موجود است.
134) بیت الاحزان، شیخ عباس قمی رحمه الله
135) کامل الزیارات، ص 167، باب 26، ح 8؛ بحار، ح 45، صص 207- 208؛ المستدرک، ج 1، ص 313
136) کامل الزیارات، ص 130، باب 17، ح 1- 11
137) کامل الزیارات، ص 447، باب 88، ج 1؛ بحار، ج 45، ص 179، و ج 101، ص 115؛ المستدرک، ج 3، ص 522.
138) اسرار الشهاد، ج 3، مجلس 27، ص 303، بحار، ج 45، صص 125- 126 و 182؛ عوالم، ج 17، صص 426 و 428؛ الملهوف، ص 74
139) قدرت صدای معنوی آنقدر زیاد است که با صدای صور اسرافیل، قیامت بر پا می شود! فنفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الارض (زمر، 68)؛ در صور دمیده شد و هر که در آسمان ها و زمین بود، مدهوش گشت.
140) کامل الزیارات، ص 171 باب 26 ج 9؛ بحار، ح 45، صص 208- 209؛ المستدرک، ج 10، ص 314
141) چهره درخشان قمر منیر بنی هاشم، ج 2، ص 357؛ آثار و برکات حضرت امام حسین (علیه السلام)، ص 365
142) مهج الدعوات و منهاج العبادات سید بن طاووس، ص 250.
143) عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 174
144) ترجمه بخش امامت، ج 26، ص 8، باب 14
145) چاپ انتشارات الرضی، ص 163، فصل 6 (69)، فی اسرار علی ابن الحسین
146) چاپ انتشارات الرضی، ص 227
147) چاپ انتشارات الرضی، ج 4، ص 183
148) تفصیل مطلب را در کتاب سفرهای شگفت انگیز ائمه (علیه السلام) به عوالم عجیب تالیف نویسنده، مطالعه فرمایید. مدرک: بحار الانوار، ج 26، ص 8، باب 14
149) یونس، 98
150) انبیاء، 87
151) نمل، 53؛ فصلت، 18
152) هود، 61
153) نمل، 46
154) نهج البلاغه، حکمت 88؛ انفال، 33
155) اسراء 67- 68
156) اعراف، 165
157) هود، 116
158) یونس، 103
159) نهج البلاغه، خطبه 192
160) اعراف، 96 - 98
161) ترجمه اعراف، 96 - 100
162) فاطر، 41
163) سوره حج، آیه 65، علل الشرایع ج 2، ص 276
164) علل الشرایع، ج 2، ص 276، باب 343، عله الزلزله
165) علل الشرایع، ج 2، ص 277
166) مصباح کفعمی
167) برگرفته از کتاب آموزش همگانی مقابله با بلایای طبیعی، اثر جمعیت هلال احمر استان قم