فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

فصل چهارم: عوامل نجات از زلزله

قرآن کریم، عوامل زیادی را به عنوان عامل نجات معرفی می نماید که مهم ترین آنها را این قرار است:

1- ایمان:

قوم یونس ایمان آوردند و عذاب حتمی از آنان برگشت و نجات یافتند:
فلو لا کانت قریه آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوه الدنیا و متعناهم الی حین(149)
چرا هیچ شهری ایمان (به موقع و قبل از مرگ) نیاوردند که ایمانشان نفعشان بخشد؛ مگر قوم یونس، وقتی که ایمان آوردند، عذاب خار کننده دنیوی را از آنان بر طرف کردیم و تا وقت معلومی فرصتشان دادیم.

2- تسبیح و اعتراف به گناه خود:

پیامبر قوم یونس گرفتار مجازات الهی شد و در شکم یک ماهی (نهنگ) زندانی گشت و آنگاه به یاد خدا افتاد و به یگانگی و منزه بودن خدا از نقص و ظلم و به مقصر و ظالم بودن خودش اعتراف کرد و نجات یافت، و هر کس چنین اعتراف کند و این ذکر را (زیاد) بگوید، او نیز نجات می یابد:
فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین(150)