فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

ریا و قاریان قرآن

هر کس قرآن را تلاوت کند و منظورش شهرت باشد یا بدین تلاوت چیزی بخواهد (غیر از رضای خدا و نزدیک شدن به او)، پروردگار عزوجل را در قیامت دیدار نماید در حالی که صورتش استخوانی باشد بدون گوشت (بدترین شکل و بی آبروترین صورت) و همواره قرآن بر قفای او زند تا داخل آتشش نماید، پس در آن سقوط کند با کسانی که در آن سقوط می کنند؛ و هر کس قرآن را بخواند، ولی عمل نکند، خداوند او را در قیامت کور محشور می گرداند(108)
و هرکس برای خود نمایی و شهرت طلبی، قرآن را بیاموزد و قصدش مجادله با کم خردان و فخر فروشی به دانشمندان باشد، و دنیا را بدان خواهد، پروردگار عزوجل در روز قیامت استخوان های او را پراکنده سازد، و در آتش دوزخ کسی عذابش از وی شدیدتر نباشد، و هیچ گونه عذابی در جهنم نباشد؛ جز این که او بدان عذاب معذب خواهد شد؛ از بس خداوند بر او خشمگین و از او ناراضی است(109)
هر کس قرآن را بیاموزد و در علم، متواضع باشد و دیگران را برای خدا تعلیم بدهد، هیچ کس در بهشت، ثوابش از وی افزون تر نباشد، و کسی در آن جا منزلت و مقامش از او بالاتر نخواهد بود؛ و در بهشت هیچ درجه بلند و ارجمندی نیست، جز این که برای او در آن درجه سهم وافر و بیشتری خواهد بود، و شریف ترین مقام را به او خواهند داد. آری را باید دانست که علم، از عمل مقامش بالاتر است و ملاک دین، ورع و پاکدامنی است(110).
آری، ریا این گونه باعث سوختن اعمال و سوزش عامل عمل ریایی می گردد. بیشترین حسرتی که بعد از مرگ، گریبانگیر مردم می شود، از ریا می باشد، چون می بینند اکثر یا همه اعمالشان به دلیل عدم اخلاص در نیت و داخل شدن ریا و سمعه و شهرت طلبی در نیت هایشان باطل شده است.
ریا در دنیا باعث زلزله نیز می شود؛ برای جامعه ای که خدا را کمتر، ارج می نهند و پایه تعاملاتشان نه خدا، که رضای مردم است و عظمت و شکوه الهی برایشان بیشتر اهمیت دارد و تمام برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کسب رای و جلب توجه و رضای مردم و حتی کشورهای غیر اسلامی صورت می گیرد و به خدا توجهی ندارند.
چنین سیره و روشی، این جامعه را قطعاً در برابر انواع خشم های بزرگ الهی قرار خواهد داد و موجب بروز پیامدها و بازتاب های منفی فردی و اجتماعی و روانی گسترده نیز خواهد شد. چون هر نوع خروج از سیر طبیعی و هر گونه ناهماهنگی با مسیر تعیین شده خلقت، بازتابی متناسب با میزان انحراف در پی دارد.
انواع بیماری های روانی، جنگ ها، استرس ها و اضطراب های روحی به این دلیل است و دنیا پرستی ها و همه شهرت و شهوت طلبی ها باعث هلاکت خود انسانها می گردد . این حرکت رو به رشد انحراف از مسیر طبیعی خلقت، ادامه دارد، مگر این که انسان رو به خدا کند و در راهی که او برای بشر نشان داده، قدم گذارد و نیت و عمل و جهت حرکت خود را در ظاهر و باطن رو به سوی خدا تنظیم کند فقط آن روز است که آرامش حقیقی در دلها پدیدار می گردد و زمین آرام می گیرد:
الا به ذکر الله تطمئن القلوب
با یاد خدا دلها آرامش می یابد.

عوامل اقتصادی زلزله

اگر بخواهم بسیار فشرده و کوتاه این عامل را بررسی کنیم، باید بگوییم که گناهان و مفاسد اقتصادی باعث هلاکت قارون با خسف و فرو رفتن در زمین شد و علت عمده هلاکت قوم شعیب (علیه السلام) نیز همین امر بود.

1- نپرداختن حقوق واجب

قارون ثروتمند، از پرستش الهی سر باز زد و از دادن حقوق واجب و استفاده صحیح از ثروت ابا کرد و آن را نه فضل خدا، که یافته علم اقتصادی و زرنگی خویش دانست و بالاخره به زمین فرو رفت که یکی از آثار زلزله، فرو بردن زمین است.(111)
در احادیث، ندادن زکات و حقوق واجب، علت بلایا از جمله خشکسالی معرفی شده است.(112) پس جامعه ای که ثروتمندان آن قارونی باشند، باید منتظر سرنوشتی قارونی بمانند.