فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

3- ظلم

علت دیگر زلزله در قرآن، ظلم معرفی شده است. ظلم در قرآن معنایی گسترده و عمیق دارد که نهایت به کفر منتهی می گردد و ظالمان، همان کافران می شوند.
قرآن می فرماید:
فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء(58)
بر ظالمان رجزی از آسمان نازل کردیم.
بیان رجز به معنی زلزله، در صفحات پیش صورت گرفت.
فارسنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون(59)
برایشان رجزی از آسمان فرو فرستادیم؛ برای آن که ظلم می کردند.
و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیرهم جاثمین(60)
ظالمان را صیحه در بر گرفت و ظالمان قوم ثمود صبح کردند؛ در حالی که به رو افتاده و هلاک گشته بودند.
فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا(61)
آن خانه هایشان است که در اثر ظلم شان ویران شده است.
بیان عذاب برای ظلم و ظالمان در قرآن، بسیار بیشتر از این مختصر است؛ تا آن جا که قرآن مجید، ظلم را علت گرفتاری و نابودی همه اقوام هلاک شده و دلیل تمام عذاب ها معرفی می نماید:
و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا(62)
و آن آبادی ها را هلاک کردیم، زمانی که ظلم کردند و برای هلاک آنها وقت خاصی قرار دادیم.
و لقد أهکنا القرون من قبلکم لما ظلموا(63)
ما همه گذشتگان را هلاک کردیم، آنگاه که ظلم کردند.
پس نتیجه این که ظلم یکی دیگر از عوامل گسترده و اساسی و از علل حقیقی تمامی بلایا و مصائب و عذاب ها، از جمله زلزله می باشد.
ما از مصداق یابی در مورد کفر و ظلم در جامعه کنونی ایران صرف نظر می کنیم؛ فقط می پرسیم:
چقدر تلاش و تایید جهت کشاندن جامعه به سوی کفر و بی دینی و فساد و تزلزل اعتقادات؛ انجام انواع و اقسام ظلم ها به خود و خدا صورت می گیرد؟ آیا این ها مقدمه بلا و زلزله نیست؟ آیا انجام دهندگان و مجریان این نقشه های کفار، مصادیق مترفان نیستند؟ که همیشه فساد آنها و ایجاد فسق و فجور توسط آنها مقدمه سقوط و هلاک یک جامعه است:
و اذا أردنا ان نهلک قریه أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول(64)
وقتی بخواهیم شهری را هلاک کنیم، به مترفان امر می کنیم که فساد کنند تا مستحق عذاب گشته و حکم درباره آنها حق و تمام گردد و عذاب بر آنان نازل شود.
پس یا نباید به سوی کفر و فساد در جامعه گرایش پیدا شود و یا این که نباید از معلول طبیعی این فساد، یعنی انواع بلاها و زلزله تعجب کرد. با این همه فساد و ظلم و گناه، چرا زلزله نیاید؟

عوامل فرهنگی زلزله

فساد و فحشا

فسق و فساد و فحشا و منکر، از جمله عوامل مهم و اصلی زلزله و گرفتاریهای فراوان دنیا و عذاب های بسیار زیاد آخرت در معارف اسلامی معرفی شده است.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرمایند:
اذ اظهرت الفاحشه کانت الرجفه(65)
وقتی که فاحشه زیاد شود، زلزله نیز زیاد می شود
حال به بررسی واژه فاحشه می پردازیم، تا ببینیم به چه گناهانی فاحشه گفته می شود که اگر زیاد شوند، زلزله در پی دارند.
فاحشه در لغت به معنی گناهی است که زشتی و عقاب آن زیاد است، اعم از قول و فعل.(66)
در قرآن از گناه شنیع و زشت زنا به عنوان فاحشه نام برده شده است: و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا(67)
به عمل زشت زنا نزدیک نشوید که فاحشه است و بد راهی است.
در قرآن کریم از عمل زشت لواط نیز به عنوان فاحشه نام برده شده است. حضرت لوط در سرزنش قوم خود می فرماید:
أتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین(68)
آیا عمل فاحشه انجام می دهید؛ عمل بی سابقه ای که قبل از شما احدی در عالم مرتکب آن نشد؟
در قرآن، رابطه بین فساد و زلزله و دیگر بلایا بسیار واضح بیان شده است؛ یعنی با توجه به آیات قرآن، در می یابیم که از جمله علل وقوع زلزله برای اقوام گذشته در تحلیل قرآن، فساد است.