فهرست کتاب


زلزله چرا؟!

میرستار مهدیزاده‏

داستان اهانت به قرآن و زلزله ترکیه

داستان های عبرت آموز و پر رمز و رازی از زلزله در کتاب های داستانی و تاریخی نوشته شده است. در همین سال های اخیر، زلزله مخرب و بزرگ ترکیه را مشاهده کردیم که پس لرزه های زیادی نیز داشت و مدت ها مردم این کشور را وحشت زده ساخت و دولت نیز وضعیت اضطراری اعلام کرد.
در همان مواقع، برخی روزنامه ها داستانی عجیب را نوشتند که معلوم می کرد علت زلزله، توهین به قرآن و پاره کردن ورق های قرآن توسط یک درجه دار نظامی ترک در حال مستی بوده است که در جشن بزرگ لب دریا صورت گرفت که همراه با عده ای از نظامیان اسرائیلی برگزار شده بود. او ورق های قرآن را پاره می کند و می گوید اگر این کتاب از طرف خداست، پس جواب دهد! نظامی مسلمان همراه او، با مشاهده این کار می ترسد و از او به سرعت فاصله می گیرد و بعد مشاهده می کند آتش از دریا برخاست و ساحل را همراه با زلزله مهیبی واژگون کرد و همه آنها را هلاک کرد و بعد در سرتاسر ترکیه آن زلزله مخرب اتفاق افتاد و با وجود تجسس فراوان ، از هیچ کدام از اهل مجلس فوق، کوچک ترین اثری پیدا نشد، به غیر آن نظامی مسلمان که از آن ها فاصله گرفت و شاهد و ناقل ماجرا بود.
تفصیل این ماجرا را در کتاب پندهای جاویدان مطالعه فرمایید.

3- ظلم

علت دیگر زلزله در قرآن، ظلم معرفی شده است. ظلم در قرآن معنایی گسترده و عمیق دارد که نهایت به کفر منتهی می گردد و ظالمان، همان کافران می شوند.
قرآن می فرماید:
فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء(58)
بر ظالمان رجزی از آسمان نازل کردیم.
بیان رجز به معنی زلزله، در صفحات پیش صورت گرفت.
فارسنا علیهم رجزا من السماء بما کانوا یظلمون(59)
برایشان رجزی از آسمان فرو فرستادیم؛ برای آن که ظلم می کردند.
و اخذ الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیرهم جاثمین(60)
ظالمان را صیحه در بر گرفت و ظالمان قوم ثمود صبح کردند؛ در حالی که به رو افتاده و هلاک گشته بودند.
فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا(61)
آن خانه هایشان است که در اثر ظلم شان ویران شده است.
بیان عذاب برای ظلم و ظالمان در قرآن، بسیار بیشتر از این مختصر است؛ تا آن جا که قرآن مجید، ظلم را علت گرفتاری و نابودی همه اقوام هلاک شده و دلیل تمام عذاب ها معرفی می نماید:
و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا(62)
و آن آبادی ها را هلاک کردیم، زمانی که ظلم کردند و برای هلاک آنها وقت خاصی قرار دادیم.
و لقد أهکنا القرون من قبلکم لما ظلموا(63)
ما همه گذشتگان را هلاک کردیم، آنگاه که ظلم کردند.
پس نتیجه این که ظلم یکی دیگر از عوامل گسترده و اساسی و از علل حقیقی تمامی بلایا و مصائب و عذاب ها، از جمله زلزله می باشد.
ما از مصداق یابی در مورد کفر و ظلم در جامعه کنونی ایران صرف نظر می کنیم؛ فقط می پرسیم:
چقدر تلاش و تایید جهت کشاندن جامعه به سوی کفر و بی دینی و فساد و تزلزل اعتقادات؛ انجام انواع و اقسام ظلم ها به خود و خدا صورت می گیرد؟ آیا این ها مقدمه بلا و زلزله نیست؟ آیا انجام دهندگان و مجریان این نقشه های کفار، مصادیق مترفان نیستند؟ که همیشه فساد آنها و ایجاد فسق و فجور توسط آنها مقدمه سقوط و هلاک یک جامعه است:
و اذا أردنا ان نهلک قریه أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول(64)
وقتی بخواهیم شهری را هلاک کنیم، به مترفان امر می کنیم که فساد کنند تا مستحق عذاب گشته و حکم درباره آنها حق و تمام گردد و عذاب بر آنان نازل شود.
پس یا نباید به سوی کفر و فساد در جامعه گرایش پیدا شود و یا این که نباید از معلول طبیعی این فساد، یعنی انواع بلاها و زلزله تعجب کرد. با این همه فساد و ظلم و گناه، چرا زلزله نیاید؟

عوامل فرهنگی زلزله