ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

بایسته های مراسم عقد و عروسی

1.رعایت حجاب

رعایت حجاب در تمام مراحل زندگی به ویژه در میهمانی ها و رفت و آمدها و مجالس عقد و عروسی بسیار حائز اهمیت است. اگر مجالس عقد و عروسی، ویژه زنان باشد و به جز بانوان کسی در آن جا رفت و آمد نکند، آرایش و پوشیدن لباس های نو و زیبا و آراستن خویشتن و شرکت در مجالس عروسی مانعی ندارد؛ ولی چنانچه این مسئله باعث جلب نظر مردان نامحرم و نگاه حرام شود، بدون شک کاری حرام و گناهی بزرگ است و باعث نحسی و بی خیری ازدواج می شود. پس باید زنان و مردان در این گونه مجالس، حرمت ها را حفظ کنند.

2.جلوگیری از اختلاط زن و مرد

جلسه عقد و عروسی و تمام جلسات مشترک بین زن و مرد باید به گونه ای ترتیب داد شود که به کلی از هم جدا باشند و حتی صدای یکدیگر را نشنوند و در جایی که نامحرمی هست، رفت و آمد نکنند و اگر کاری دارند بدون خیر وارد نشوند.