فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

فصل پنجم آداب و مراسم عقد و عروسی

دین اسلام به آداب بسیاری در این باره توجه کرده برخی عنایت خیلی دقیق و ظریف است. در این فصل به اندازه توان و اقتضای این اثر به بررسی کوتاه این آداب می پردازیم.

مراسم عقد و عروسی

معمولا پس از جاری شدن صیقه عقد، جشن عقد کنان یا جشن عروسی یا هر دو را با همدیگر برپا می کنند و عده ای را دعوت نموده، گرد هم می آیند. گاهی یک روز، گاهی سه روز یا یک هفته یا بیشتر جشن و سرور برپا می کنند و اطعام می هند.
اطعام گروهی از مؤمنین(به عنوان ولیمه عروسی) در مراسم عروسی و شادی کردن به گونه ای که با حرام همراه نگردد، مانعی ندارد. بهتر است ولیمه عروسی به صورت ناهار و در روز باشد نه به صورت شام و در شب.(245)
به هر حال، برای روشن شدن چگونگی این مجالس به نکاتی باید توجه نمود.

بایسته های مراسم عقد و عروسی