فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

12.اجازه گرفتن برای روزه مستحبی

زن؛اختیار شوهر است و نباید کاری کند که حتی یک لحظه، حق شوهر ضایع گردد؛ از این رو غیر از کارهای واجب، سایر اعمال دینی، مانند روزه مستحبی که ممکن است حق شوهر با انجام آن ضایع شود، باید با اجازه او باشد و اگر شوهر اجازه ندهد، روزه اش باطل و معصیت است.(217) همان طور نذری که مانع حق شوهر باشد نیز از سوی زن باطل است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود:... لا تصوم تطوعا بغیر اذنه؛ زن بدون اجازه شوهر نباید روزه مستحبی بگیرد.(218)

13.پاسداری از آبرو و حیثیت شوهر

همان طور که مال شوهر امانت است. تمام زندگی شوهر و فرزندان و ناموس او نیز امانت است و یک همسر خوب باید هم حافظ مال شوهر باشد و هم حافظ آبرو و حیثیت شوهر و هم حافظ خود و پاکدامنی اش و هم فرزندان او را چون چشمان خود نگه دارد.
امام رضا(علیه السلام) می فرماید:ما افاد عبد فائدة خیرا من زوجه صالحة اذا رءاها و اذاغاب عنها حفظته فی نفسها و ماله؛ هیچ سودی بهتر از این نیست که انسان دارای همسری خوب و شایسته و با ایمان باشد که هر وقت او را ببیند، خوشنودش سازد و هر وقت از او جدا شود، حافظ خود و مال شوهر باشند.(219)
در این حدیث امام رضا(علیه السلام) شرایط زوجه صالحه بودن را سه چیز می داند: یکی این که چنان خوش برخورد باشد که هرگاه چشم شوهر به او می افتد قلبش شاد گردد، دیگر این که خود را نشان مرد دیگر ندهد و حیثیت مرد را حفظ کند و سوم این که حافظ و نگهبان مال شوهر باشد.

14.رسیدگی به غذا و پوشاک شوهر

اداره زندگی به نحو شایسته از هنرهای یک همسر خوب است. یک زن کد بانو و هنرمند، کسی است که در نظافت، خوراک، پوشاک، رسیدگی به امور فرزندان و زندگی، چیزی کم نگذارد. شوهر، دوست دارد همسرش با سلیقه باشد و در زندگی تنوع ایجاد کند.
بنابراین، دقت در این امور و پرهیز از شلختگی و ریخت و پاش و بی نظمی می تواند به زندگی، صفا و روح و نشاط بیشتری ببخشد. زن باید سعی کند به جای هدر دادن وقت و خانه این و آن رفتن، به زندگی خود برسد، به تمیزی و نظم و زیبایی زندگی برسد و محیط خانه را با صفا و منظم گرداند.
زن می تواند زندگی را به بهشت روی زمین تبدیل کند. سلیقه و اخلاق خوش داشتن و پروانه وار دور شوهر گردیدن دل شوهر را جذب و او را دیوانه خود می کند به گونه ای که لذتی شیرین تر از بودن در کنار همسر برای او نیست. از این رو زنان می توانند، زندگی را صفا ببخشد و کمبودهای مادی و مشکلات را با رفتار شیرین خود کمرنگ سازد و غم و غصه را از دل شوهر و بچه ها دور کنند.