ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

11.عدم تصرف در مال شوهر، مگر با اجازه او

زن، امین شوهر است و باید پاسداری خوبی برای امانت و مال شوهر باشد در صورتی که بخواهد در مال تو تصرف کند، باید اجاره او را کسب کند و بدون اجازه، مالش را تصرف نکند؛ گر چه به عنوان صدقه باشد. البته، می تواند اجازه کلی یا موردی از شوهر بگیرد؛ ولی تا اجازه نگرفته، فراموش نکند که باید امانتدار باشد و به خاطر خویشان و حتی در راه خدا هم نمی تواند در مال شوهر دست ببرد.
در حدیث آمده است: لا تتصرف الا باذنه؛(216) از مال شوهر، بدون اجازه او صدقه ندهید.

12.اجازه گرفتن برای روزه مستحبی

زن؛اختیار شوهر است و نباید کاری کند که حتی یک لحظه، حق شوهر ضایع گردد؛ از این رو غیر از کارهای واجب، سایر اعمال دینی، مانند روزه مستحبی که ممکن است حق شوهر با انجام آن ضایع شود، باید با اجازه او باشد و اگر شوهر اجازه ندهد، روزه اش باطل و معصیت است.(217) همان طور نذری که مانع حق شوهر باشد نیز از سوی زن باطل است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود:... لا تصوم تطوعا بغیر اذنه؛ زن بدون اجازه شوهر نباید روزه مستحبی بگیرد.(218)

13.پاسداری از آبرو و حیثیت شوهر

همان طور که مال شوهر امانت است. تمام زندگی شوهر و فرزندان و ناموس او نیز امانت است و یک همسر خوب باید هم حافظ مال شوهر باشد و هم حافظ آبرو و حیثیت شوهر و هم حافظ خود و پاکدامنی اش و هم فرزندان او را چون چشمان خود نگه دارد.
امام رضا(علیه السلام) می فرماید:ما افاد عبد فائدة خیرا من زوجه صالحة اذا رءاها و اذاغاب عنها حفظته فی نفسها و ماله؛ هیچ سودی بهتر از این نیست که انسان دارای همسری خوب و شایسته و با ایمان باشد که هر وقت او را ببیند، خوشنودش سازد و هر وقت از او جدا شود، حافظ خود و مال شوهر باشند.(219)
در این حدیث امام رضا(علیه السلام) شرایط زوجه صالحه بودن را سه چیز می داند: یکی این که چنان خوش برخورد باشد که هرگاه چشم شوهر به او می افتد قلبش شاد گردد، دیگر این که خود را نشان مرد دیگر ندهد و حیثیت مرد را حفظ کند و سوم این که حافظ و نگهبان مال شوهر باشد.