فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

2.تمکین در نیازهای جنسی مشروع

از رسول خدا نقل است که درباره این حق مرد بر همسر فرمود: و لا تمنعه نفسها وان کانت علی ظهر قتب؛ زن نباید مانع بهره جنسی شوهرش شود، گرچه روی شتر سوار باشد.(188)
نیز فرمود: زن نیاید دست به دست کند و خود را سرگرم کند که شوهر به خواب رود.(189)
همچنین خطاب به زنان فرمود: لا تطولن صلواتکن لتمنعن ازواجکن؛ مبادا، شما زنان، نماز را طول دهید که شوهران نتوانند از شما بهره برند.(190)
نیز فرمود: لا یحل لامراة ان تنام حتی تعرض نفسها علی زوجها تخلع ثیابها و تدخل معه فی لحافه فتلزق جلدها بجلده فاذا فعلت ذلک فقد عرضت؛ جایز نیست که زن بخواهد مگر هنگامی که خود را بر شوهر عرضه کند، به این شکل که لباس خود را در آورد و کنار او بخوابد و بدنش را به بدن او بمالد. اگر چنین کرد دیگر تکلیف او ساقط است و به وظیفه خود عمل کرده است.(191)
در حدیثی دیگر آمده است که حضرت فرمود: لا تبیت و زوجها علیها ساخط و ان کان ظالما لها؛(192) زن نباید بخوابد در حالی که شوهر از او خشمگین است، اگر چه بر زن ستم کرده باشد.
همچنین فرمود: و علیها تطیب با طیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیه غدودة و عشیة(193) و باید صبح و شب خود را به همسر عرضه کند و خود را به بهترین عطرها خوشبو سازد و بهترین لباس خود را بپوشد و برای شوهرش به بهترین شکل آرایش کند.(194)
بنابراین احادیث فوق و سایر احادیثی که فرصت بیان آن ها نیست،همسر شایسته باید سعی کند از نظر جنسی برای شوهر کم نگذارد و تمام زینت و عشق و محبت و دلربایی خود را برای شوهرش به کار گیرد و قلب شوهر را به این وسیله تسخیر نماید و او را چنان اشباع سازد که طمع به جای دیگر و احساس کمبود در زندگی زناشویی نکند و از هر کاری که مانع بهره گیری شوهر است، خوداری نماید؛ مگر واجبات و محرومات که امر خدا در بین باشد.
به دلیل رعایت عفت از شوهر بیشتر این موضوع معذوریم.

3.اجاره شوهر برای خروج از خانه

اطاعت به تمام معنی، وظیفه زن است. حضور او در خانه و گرمی بخشیدن به زندگی، بخشی از وظیفه یک همسر خوب است. بنابراین، خروج از خانه برای امور غیر واجب، بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ سفر کردن، خانه فامیل رفتن، شرکت در عروسی ها، عزاها و حتی مجالس مذهبی؛ مانند مجلس روضه، ختم، دعا و غیره، همه باید با رضایت کامل شوهر انجام شود وگرنه باید ترک گردد.
داستان آن خانمی که شوهرش به سفر رفت و به همسرش گفت که از خانه بیرون نرود، معروف است. چون او بیمار شد، برای عیادت پدر از رسول خدا(علیه السلام) اجازه خواست. حضرت فرمود: از شوهرت اطاعت کن و نرو تا این که پدرش فوت کرد و باز هم برای مراسم تدفین، حضرت اجازه نداد و او برای اطاعت از همسر در مراسم دفن پدرش نیز حاضر نشد! آن گاه رسول خدا(علیه السلام) فرمود: خدا تو و پدرت را به خاطر اطاعت از شوهرت آمرزید!
در حدیث آمده است: لا تخرج من بیته الا باذنه فان فعلت لعنتها ملائکة السموات و ملائکة الارض و ملائکة الغیضب و ملائکة الرحمة حتی ترجع؛ زن نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و اگر بدون اجازه خارج شود، ملائکه آسمان و ملائکه زمین و ملائکه رحمت و غضب، همگی او را لعنت می کنند تا برگردد.(195)
نیز فرمود: ایما امراة خرجت من بیتها بغیر زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع؛ هر زنی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، حق خرجی و نفقه ندارد تا اینکه باز گردد.(196)

4.آراستگی برای همسر

پیش تر اشاره شد که یکی از وظایف اصلی زن، ارضای غریزه جنسی شوهر است و برای این کار باید هر چه می تواند برای شوهر دلربایی و خودنمایی کند. چنان که در احادیث بدان اشاره شده است؛ آراستن و زینت کردن و عطر زدن و لباس خوب پوشیدن و نظافت، یک وظیفه است. البته، تمام این کارها در خانه و محیط بسته و فقط برای شوهر باید باشد، به طوری که جلوی مردان محرم و حتی فرزندان پسر خود نیز باید احتیاط و حیا را رعایت نماید.
در حدیثی که پیش تر آوردیم، حضرت فرمود: زن باید از بهترین لباسها، بهترین آرایش و بهترین عطر و بوی خوش برای شوهرش استفاده کند.(197)
علی(علیه السلام) فرمود: لتیطیب المراة لزوجها؛(198) زن باید خود را برای شوهر خوشبو و معطر سازد.
رعایت نظافت و تمیزی بدن و خوشبویی دهان نیز اهمیت دارد و رسول خدا(علیه السلام) فرمود: ان الاسلام نظیف فتنظفوا فانه لا یدخل الجنة الا نظیف؛ اسلام، پاکیزه است، پس خود را پاکیزه کنید؛ زیرا فقط پاکیزه گان به بهشت خواهند رفت.(199)
همچنین فرمود: بئس العبید القادورة؛ آدم کثیف، بد آدمی است.(200)
و نیز فرمود: من اخلاق الانبیاء التنظیف؛ پاکیزگی، از اخلاق انبیاست.(201)
امام صادق(علیه السلام) فرمود:یی لا ینبغی للمراة ان تعطل نفسها و لوان تعلق فی عنقها قلادة و لا ینبغی ان تدع یدها من الخطاب و لوان تمسحها مسحا بالحناء و ان کانت مسنة؛ سزاوار نیست که زن، زینت خود را تعطیل و خود را باز نشسته کند، هر چند به آویزان کردن گردنبند به گردن خود باشد و نباید دست خود را از حنا و رنگ خالی کند، هر چند فقط دست خود را به حنا بمالد، گرچه سن او زیاد باشد.(202)
یعنی مسئله آراستن و زینت کردن به سن زن ارتباطی ندارد. زن شوهر دار باید در هر حال خود را زیبا و تا طراوت نگه دارد. البته این نکته کاملا روشن است که آنچه گفته شد، برای شوهر است و در درون خانه، نه در بیرون و برای بیگانه، آرایش برای نامحرم و در بیرون خانه، از گناهان کبیره است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: ایما امراة تطبیت لغیر زوجها لم تقبل منها صلوة حتی تغسل من طیبها کغسلها من جنابتها؛ هر خانمی برای غیر از شوهر خود، بوی خوش استعمال کند، نمازش قبول نیست تا این که(توبه کند) غسل کند( و بوی خوش را برطرف نماید)؛ مانند غسل جنابت.(203)
رسول خدا(علیه السلام) در حدیثی فرمود: طیب النساء ما ظهر لونه و خفی ریحه و طیب الرجال ما ظهر ریحه و خفی لونه؛ عطری که مردان استفاده می کنند، باید بویش آشکار و رنگش پنهان باشد و عطری که زنان استفاده می کنند،باید بویش پنهان و رنگش آشکار باشد.(204)
به هر حال، استفاده خانم ها از بوی خوش در مجامع عمومی که بویش به مشام مردان نامحرم می رسد، حرام است و اگر با چنین حالتی از خانه بیرون آیند، گناهکار و مورد نفرین خدا می باشند.
پوشیدن لباسی که موجب چشم چرانی و توجه بیگانگان شود، حرام است. آرایش نیز همین حکم را دارد و نباید مردان نامحرم، آرایش زن را ببینند و بلکه در حضور محرمان نیز رعایت حیا بسیار شایسته است.
قرآن کریم زنان را از نشان دادن زینت و آرایش به نامحرمان نهی فرمود: و لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن... .؛(205)