ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

فصل چهارم حقوق شوهر یا وظایف زن

آنچه زن باید به عنوان یک همسر شایسته در کانون گرم خانواده رعایت کند و حقوقی که مرد بر عهده زن دارد، از این قرار است:

1.اطاعت در خواسته های مشروع

زن نباید کاری را بدون رضایت شوهر انجام دهد یا قدمی بدون اجازه او بردارد، مگر در تکالیف الهی و دستورهای واجب دینی که در آن ها اطاعت از خداوند، مقدم بر اطاعت از شوهر است.
رسول خدا(علیه السلام) می فرماید: اعظم الناس حقا المراه زوجها...(184) و لا تودی المراة حق الله حتی تودی حق زوجها؛(185) بزرگترین حقی که بر زن است، حق شوهر اوست و زن تا حق شوهر را ادا نکند، نمی تواند حق خدا را ادا کند.
خانمی حضور رسول خدا(علیه السلام) رسید و عرض کرد: حق مرد بر زنش چیست؟
پیامبر فرمود: ان تطعیه و لا تعصیه... ؛(186) اینکه از او اطاعت کند و از او نافرمانی نکند.
در حدیث دیگر حضرت فرمود: التی تسمع قوله و تطیع امره؛(187) حرف شوهر را گوش کند و از او اطاعت نماید.

2.تمکین در نیازهای جنسی مشروع

از رسول خدا نقل است که درباره این حق مرد بر همسر فرمود: و لا تمنعه نفسها وان کانت علی ظهر قتب؛ زن نباید مانع بهره جنسی شوهرش شود، گرچه روی شتر سوار باشد.(188)
نیز فرمود: زن نیاید دست به دست کند و خود را سرگرم کند که شوهر به خواب رود.(189)
همچنین خطاب به زنان فرمود: لا تطولن صلواتکن لتمنعن ازواجکن؛ مبادا، شما زنان، نماز را طول دهید که شوهران نتوانند از شما بهره برند.(190)
نیز فرمود: لا یحل لامراة ان تنام حتی تعرض نفسها علی زوجها تخلع ثیابها و تدخل معه فی لحافه فتلزق جلدها بجلده فاذا فعلت ذلک فقد عرضت؛ جایز نیست که زن بخواهد مگر هنگامی که خود را بر شوهر عرضه کند، به این شکل که لباس خود را در آورد و کنار او بخوابد و بدنش را به بدن او بمالد. اگر چنین کرد دیگر تکلیف او ساقط است و به وظیفه خود عمل کرده است.(191)
در حدیثی دیگر آمده است که حضرت فرمود: لا تبیت و زوجها علیها ساخط و ان کان ظالما لها؛(192) زن نباید بخوابد در حالی که شوهر از او خشمگین است، اگر چه بر زن ستم کرده باشد.
همچنین فرمود: و علیها تطیب با طیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیه غدودة و عشیة(193) و باید صبح و شب خود را به همسر عرضه کند و خود را به بهترین عطرها خوشبو سازد و بهترین لباس خود را بپوشد و برای شوهرش به بهترین شکل آرایش کند.(194)
بنابراین احادیث فوق و سایر احادیثی که فرصت بیان آن ها نیست،همسر شایسته باید سعی کند از نظر جنسی برای شوهر کم نگذارد و تمام زینت و عشق و محبت و دلربایی خود را برای شوهرش به کار گیرد و قلب شوهر را به این وسیله تسخیر نماید و او را چنان اشباع سازد که طمع به جای دیگر و احساس کمبود در زندگی زناشویی نکند و از هر کاری که مانع بهره گیری شوهر است، خوداری نماید؛ مگر واجبات و محرومات که امر خدا در بین باشد.
به دلیل رعایت عفت از شوهر بیشتر این موضوع معذوریم.