ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

26.مدارا

مرد، ضمن اعمال مدیریت در خانه، باید از ابتکار زن و مشورت او نیز بهره مند شود و در مواردی که توافقی حاصل نشود، باز هم سعی کند به لجاجت و دنده کجی کشیده نشود، بلکه با مدارا،اختلاف را خاتمه دهد.
علی(علیه السلام) فرموده است: فداروهن علی کل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن یحسن الفعال؛ در هر حال با زنان مدارا کنید و با سخن خوب و زبان نرم آنان را به انجام کارهای شایسته وادار سازید، شاید برخورد شما آن ها به کارهای خوب وادار کنید.(174)
مدارا یک اصل اجتماعی است که برای زندگی و برخورد با افراد گوناگون اجتماع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: مداراه الناس نصف الایمان؛ مدارا با مردم نیمی از ایمان است.(175)
علی(علیه السلام) فرمود: ثمره العقل مداراة الناس؛(176) مدارا با مردم میوه خردمندی است.
و فرمود مداراه الرجل من افضل الاعمال؛(177)
و فرمود: سلامه الدین والدنیا فی مداراة الناس؛(178) سلامتی دین و دنیا، سازگاری با مردم است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: ثلاث من لم یکن فیه لم عمل: ورع یحجزه عن معاصی الله و خلق یداری به الناس و حلم یرد به جهل الجهال؛(179) سه چیز است که در هر کس نباشد کارش پایان نپذیرد: که او را از انجام گناهان باز دارد و اخلاق خوبی که بتواند با مردم سازگار باشد و حلم و بردباری که تا آن، نادانی اهل جهالت را تحمل نماید.

27.مقاومت در برابر تقاضای نامشروع

تقاضاهایی که زن از مرد دارد، اگر در جهت صلاح و پیشرفت زندگی و خیر باشد، و مرد نباید مخالفت کند، ولی چنانچه مواردی پیش آید که زن تقاضای نامشروع و نادرست بکند، مثلا بخواهد به جلسه ای برود که در آن گناه باشد، یا جایی برود که مفسده ای دارد، باید جلوی او را بگیرد و خود را شریک گناه او نکند.
از رسول خدا(علیه السلام) نقل است که فرمود: من اطلاع امراته اکبه الله علی وجهه فی النار؛ آن مردی که از همسرش اطاعت کند، خداوند او را با صورت در آتش می اندازد.
مردم، پرسیدند: مقصود از اطاعت زن چیست؟ حضرت فرمود: تطلب منه الذهاب الی الحمامات و العرسات و العیدات و النائحات و الثیاب الرقال؛ این که زن از او بخواهد که به حمام ها و عروسی ها برود و لباس نازک بپوشد و مرد اجازه دهد.؛(180)
از کلمه لباس نازک می توان استنباط کرد که مقصود، رفتن به حمام ها و عروسی های مفسده انگیز است که لازمه اش پوشیدن لباس نازک و رعایت نکردن حجاب و نشان دادن خود به نامحرمان است، نه هر حمامی و هر عروسی ای؛ ول در هر حال مرد در برابر دین و رفتار همسرش مسئولیت دارد و نمی تواند آن را در انجام کارهای خلاف آزاد بگذارد، که در آن صورت در گناهان نیز شریک است، رفتن خانم ها در بعضی جلسات و مجامع بدون رعایت حجاب و عفت عمومی، مفسده انگیز و دارای مسئولیت دارد و مرد نباید در خرید آن ها به زن اجازه دهد.

28.با خبر ساختن اهل خانه به هنگام ورود

وقتی مرد می خواهد وارد خانه شود، باید با خبر وارد شود، سلام کند، پای خود را به زمین بکشد یا در بزند یاالله بگویید و سر زده و بی خبر وارد خانه نشود.
امام رضا(علیه السلام) فرمود: یسلم الرجل اذا دخل علی اهله و اذا دخل یضرب بنعلیه و یتنحنح یصنع ذلک حتی یوذنهم انه قد جاء حتی لایری شیئا یکرهه؛(181) وقتی مرد وارد خانه می شود، باید سلام کند می خواهد داخل شود، کفش خود را به زمین زند و سرفه کند. این کار را انجام دهد تا به اهل خانه بفهماند که او آمده است، مبادا چیزی را که دوست نداری مشاهده کند.
آنچه ذکر شد، فهرستی کوتاه از اعمال و رفتاری بود که یک کرد مسلمان به عنوان شوهر باید انجام دهد. در پایان به دو حدیث نورانی، توجه نمایید.
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: ان المرا یحتاج فی منزله و عیاله الی ثلاث خصال یتکلفها و ان لم یکن فی طبعه معاشره جمیله و سعة بتقدیر و غیرة بتحصن؛(182) شوهر در خانه به سه خصلت نیازمند است که باید آن را به دست آورد؛
اگر چه در او نباشد: رفتار خوب و شایسته با اهل خانه، در عین نیفتادن به ولخرجی و اسراف برای اهل خانه توسعه دهد(در خوراک، پوشاک و....) و غیرت ورزیدن همراه با پاکی و حسن ظن.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: مرد در زندگی با همسر خود از رعایت سه چیز ناگزیر است: با او موافقت و هم فکری داشته باشد تا به این وسیله محبت و عشق او را به خود جلب نماید، با اخلاق خوب با او زندگی کند و قلب او را با رفتار خوب و آراستن خویش به خود جلب نماید و در خرج زندگی، یا سخاوت باشد.(183)