ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

25.تقسیم کار

در همه جا تقسیم کار یکی از عوامل موفقیت است. در زندگی زناشویی نیز تا آن جا ممکن است، کارها باید تقسیم شوند. رسول خدا(علیه السلام) وقتی به خانه علی(علیه السلام) و فاطمه(علیه السلام) وارد شد، کارها را بین آنان تقسیم نمود، به این صورت که فرمود: کارهایی بیرون خانه با علی(علیه السلام) و کارهای درون خانه با فاطمه(علیه السلام) باشد.
فاطمه(علیه السلام) گفت: لا یعلم ما دخلنی من السرور الا الله باکفائی رسول الله تحمل ارقاب الرجال؛ کسی جز خدا نمی داند که من چقدر خوشحال شدم از این که پیغمبر کار بیرون خانه و برخورد با مردان را از دوش من برداشت.(172)
انه کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز و کان علی(علیه السلام) یحتطب و یستقی و یکسن؛(173) فاطمه(علیه السلام) گندم آرد می کرد، خمیر می کرد و نان می پخت و علی(علیه السلام) هیزم می آورد و آب از چاه می کشید و خانه را جارو می کرد.
بنابراین، بهتر است این تقسیم کار حفظ شود و تا ممکن است زنان کمتر به دنبال کار بیرون خانه برود و مردان سعی کنند خود متصدی امور بیرون از خانه شوند و زنان را به این کار مجبور نکنند.

26.مدارا

مرد، ضمن اعمال مدیریت در خانه، باید از ابتکار زن و مشورت او نیز بهره مند شود و در مواردی که توافقی حاصل نشود، باز هم سعی کند به لجاجت و دنده کجی کشیده نشود، بلکه با مدارا،اختلاف را خاتمه دهد.
علی(علیه السلام) فرموده است: فداروهن علی کل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن یحسن الفعال؛ در هر حال با زنان مدارا کنید و با سخن خوب و زبان نرم آنان را به انجام کارهای شایسته وادار سازید، شاید برخورد شما آن ها به کارهای خوب وادار کنید.(174)
مدارا یک اصل اجتماعی است که برای زندگی و برخورد با افراد گوناگون اجتماع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: مداراه الناس نصف الایمان؛ مدارا با مردم نیمی از ایمان است.(175)
علی(علیه السلام) فرمود: ثمره العقل مداراة الناس؛(176) مدارا با مردم میوه خردمندی است.
و فرمود مداراه الرجل من افضل الاعمال؛(177)
و فرمود: سلامه الدین والدنیا فی مداراة الناس؛(178) سلامتی دین و دنیا، سازگاری با مردم است.
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: ثلاث من لم یکن فیه لم عمل: ورع یحجزه عن معاصی الله و خلق یداری به الناس و حلم یرد به جهل الجهال؛(179) سه چیز است که در هر کس نباشد کارش پایان نپذیرد: که او را از انجام گناهان باز دارد و اخلاق خوبی که بتواند با مردم سازگار باشد و حلم و بردباری که تا آن، نادانی اهل جهالت را تحمل نماید.

27.مقاومت در برابر تقاضای نامشروع

تقاضاهایی که زن از مرد دارد، اگر در جهت صلاح و پیشرفت زندگی و خیر باشد، و مرد نباید مخالفت کند، ولی چنانچه مواردی پیش آید که زن تقاضای نامشروع و نادرست بکند، مثلا بخواهد به جلسه ای برود که در آن گناه باشد، یا جایی برود که مفسده ای دارد، باید جلوی او را بگیرد و خود را شریک گناه او نکند.
از رسول خدا(علیه السلام) نقل است که فرمود: من اطلاع امراته اکبه الله علی وجهه فی النار؛ آن مردی که از همسرش اطاعت کند، خداوند او را با صورت در آتش می اندازد.
مردم، پرسیدند: مقصود از اطاعت زن چیست؟ حضرت فرمود: تطلب منه الذهاب الی الحمامات و العرسات و العیدات و النائحات و الثیاب الرقال؛ این که زن از او بخواهد که به حمام ها و عروسی ها برود و لباس نازک بپوشد و مرد اجازه دهد.؛(180)
از کلمه لباس نازک می توان استنباط کرد که مقصود، رفتن به حمام ها و عروسی های مفسده انگیز است که لازمه اش پوشیدن لباس نازک و رعایت نکردن حجاب و نشان دادن خود به نامحرمان است، نه هر حمامی و هر عروسی ای؛ ول در هر حال مرد در برابر دین و رفتار همسرش مسئولیت دارد و نمی تواند آن را در انجام کارهای خلاف آزاد بگذارد، که در آن صورت در گناهان نیز شریک است، رفتن خانم ها در بعضی جلسات و مجامع بدون رعایت حجاب و عفت عمومی، مفسده انگیز و دارای مسئولیت دارد و مرد نباید در خرید آن ها به زن اجازه دهد.