ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

14.پرهیز از آزار و کتک زدن

کتک زدن زن، بدون مجوز شرعی جایز نیست. مردی که دست زدن دارد، هنوز بچه است. از نظر احادیث، زدن زن، مذموم است. رسول خدا(علیه السلام) کتک زدن زن راسخت نکوهش کرده اند. بنابراین، مرد نباید تا مسئله ای پیش می آید، دست به کتک شود و زندگی را تلخ کند. انسان را با کتک نمی توان ادب کرد.(151)( به اصل یازدهم مراجعه شود)

15.تأمین مخارج شخصی

زن نباید در زندگی دستش تهی باشد. او نزد داماد، عروس و فامیل های خود می خواهد شخصیتش حفظ شود. گاهی ممکن است نیاز به مبلغی داشته باشد که نیازهای عرفی خود را برآورده کند، اگر مرد دست زن را خالی بگذارد، ممکن است در مواردی شخصیت زن شکسته شود و او نزد خویشان و دوستان احساس حقارت کند. از این رو، خوب است همواره پول نزد زن بگذارد و مصرف آن در اختیار خودش باشد. متأسفانه هستند مردانی که این اصل را رعایت نمی کنند و چنان زن را در تنگنا قرار می دهند که زن بسا ناچار شود برای ضروری ترین نیاز خود به دیگران رو بزند! و این کار به شیرینی زندگی لطمه می زند؛ لذا شوهر با درک این حقیقت باید به این وظیفه خود عمل نماید.

16.خوابیدن در خانه

بر فرض که مرد ناچار باشد شب در جایی بماند، باید سعی کند هر جا هست برای خوابیدن به خانه برگردد و در کنار همسر خود بخوابد. زن آرزو دارد، او هم از کار روزانه خسته می شود و تنها امیدش به آمدن همسر و در کنار او بودن است. برخی مردان بیرون از خانه غذا می خورند و اگر جایی هستند و دیر می شود، همان جا می خوابند یا وقتی به خانه می آیند که همسر از فرط خستگی و تنهایی خوابیده است. این کار، درست نیست. در کنار زن بودن و به او محبت کردن و تنهایی او را جبران کردن، عبادت است و نباید بدون اضطرار، مرد شب را در بیرون خانه بماند. از رسول خدا(علیه السلام) حدیثی نقل است که فرمود: نشستن شوهر نزد همسرش، از اعتکاف در مسجد بهتر است.(152)