ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

13.محبت

می گوید: از محبت خارها گل می شود و می توان مار را با محبت از لانه اش بیرون کشید.
محبت به کسی، اثر مثبت دارد. انسان زاییده محبت و رحمت است. زن و شوهر، با محبت زندگی را آغاز می کنند و باید بکوشند تا همچنان به یکدیگر مهر بورزند. مرد باید لطافت روح زن را درک کند و برای جذب او تا می تواند، محبت کند.
قرآن کریم فرمود: و جعل بینکم مودة و رحمة؛ خداوند در بین شما( زن و شوهر) دوستی و مهربانی قرار داد.
در حدیث است: من اخلاق الانبیاء حب النساء؛ محبت به زن، از اخلاق انبیا است.(149)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: لا غنی بالزوج ثلاثة اشیاء فیما بینه و بین زوجته و هی الموافقة لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها و استعماله استمالة قلبها؛ مرد، در برابر همسر خود از رعایت سه چیز ناگزیر است: با او هم فکری و موافقت کند تا محبت و خواست او را به خود برانگیزاند و دلش را به خود متمایل سازد و سر انجام، باید با محبت خود، قلب زن را تسخیر کند و او را عاشق خود و فدایی خویش سازد.(150)

14.پرهیز از آزار و کتک زدن

کتک زدن زن، بدون مجوز شرعی جایز نیست. مردی که دست زدن دارد، هنوز بچه است. از نظر احادیث، زدن زن، مذموم است. رسول خدا(علیه السلام) کتک زدن زن راسخت نکوهش کرده اند. بنابراین، مرد نباید تا مسئله ای پیش می آید، دست به کتک شود و زندگی را تلخ کند. انسان را با کتک نمی توان ادب کرد.(151)( به اصل یازدهم مراجعه شود)

15.تأمین مخارج شخصی

زن نباید در زندگی دستش تهی باشد. او نزد داماد، عروس و فامیل های خود می خواهد شخصیتش حفظ شود. گاهی ممکن است نیاز به مبلغی داشته باشد که نیازهای عرفی خود را برآورده کند، اگر مرد دست زن را خالی بگذارد، ممکن است در مواردی شخصیت زن شکسته شود و او نزد خویشان و دوستان احساس حقارت کند. از این رو، خوب است همواره پول نزد زن بگذارد و مصرف آن در اختیار خودش باشد. متأسفانه هستند مردانی که این اصل را رعایت نمی کنند و چنان زن را در تنگنا قرار می دهند که زن بسا ناچار شود برای ضروری ترین نیاز خود به دیگران رو بزند! و این کار به شیرینی زندگی لطمه می زند؛ لذا شوهر با درک این حقیقت باید به این وظیفه خود عمل نماید.