ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

3.حق همخوابگی

مرد،هر چهار شب،یک شب باید با همسر خویش همخوابگی کند،این،غیر از حق نزدیکی است. نزدیکی در چهار ماه و نزد او خوابیدن از هر چهار شب یک شب،دو حق جدای از هم هستند. به خصوص اگر شخص دارای همسران متعددی باشد که در این صورت باید عدالت را در همخوابگی رعایت کند و عادلانه تقسیم نماید.
نقل است: رسول خدا(علیه السلام) اگر برای عبادت هم می خواست برخیزد،از همسرش که نوبتش بود،اجازه می گرفت.
نقل است که آن حضرت وارد اتاق عایشه شد، آن شبی که نوبتش بود. در بستر آرامید، آنگاه از عایشه اجازه خواست که برای عبادت از پیش او برود. عایشه اجازه داد و حضرت برخواست و مشغول عبادت شد.
همچنین امیر مؤمنان(علیه السلام) فرمود: کسی که دارای دو همسر است،وقتی نوبت یکی از آنها است،نباید در خانه دیگری وضو بگیرد.(119)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: هرکس دارای دو همسر باشد و در میان آنها عدالت برقرار نکند،روز قیامت در حالی که دست های او بر گردنش آویزان و بسته است به جهنم برود.
قصد آن نداشتیم که بحث عدالت را مطرح کنیم،بلکه فقط خواستیم اهمیت رعایت حقوق زن را بعد جنسی و همخوابگی روشن کنیم و به دلیل رعایت عفت عمومی،صلاح نیست بیش از این توضیح دهیم.

4. آرایش و رعایت نظافت

معمولا مرد از خانم خود انتظار دارد خود را آرایش کند،تمیز نگه دارد،بهترین لباس را بپوشد تا زیبا و دلربا گردد؛ ولی گاهی خود مردان توجه ندارند که این وظیفه را خود نیز دارند و همان طور که از زن خود انتظار دارند،زن نیز این انتظار را از شوهر خود دارد که تمیز، خوشبو و معطر باشد و خود را برای زن آماده کند؛ همان گونه که دوست دارد زن، خود را آماده سازد. با دهان مسواک نزده و متعفن یا با بوی تعفن و گند سیگار نباید نزد همسر رود،بلکه مسواک بزند، حمام کند و خود را بیارایند تا زن نیز به مطلوب خود برسد.
حسن بن جهم گوید: امام موسی بن جعفر(علیه السلام) را دیدم که حنا گذاشته بود(مویش را رنگ زده بود). عرض کردم: رنگ زده اید؟ حضرت فرمود: نعم ان التهیئة تزید فی عفة النساء و لقد ترک النساء العفة بترک ازواجهم التهیئة؛ آری! شوهر اگر به خود برسد،عفت زنان بیشتر می شود. زنان وقتی عفت را کنار گذاشتند که شوهران آمادگی و آراستن را ترک نمودند. آن گاه حضرت فرمود: آیا دوست داری زنت را بدون آرایش ببینی؟ گفتم: خیر! فرمود: او نیز چنین است.
آن گاه حضرت فرمود: من اخلاق الانبیاء التنظیف و التطیب و حلق الشعر؛ نظافت و خود را خوشبو نمودن و موی بدن را زایل کردن، از اخلاق و روش پیامبران است.(120)
از رسول خدا(علیه السلام) است که فرمود: اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینوا و تنطفوا فان بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون فزنت نسائهم؛ لباستان را بشویید،موهای بدن خود را برطرف سازید،مسواک بزنید،خود را بیارایید و نظافت را رعایت کنید؛ زیرا بنی اسرائیل مردانشان چنین نکردند،زنانشان سراغ فحشا رفتند.(121)
امام رضا(علیه السلام) فرمود: ان الله یحب الجمال و التجمیل؛خداوند،زیبایی و آراستگی را روست دارد.(122)
و نیز فرمود: پیامبر(علیه السلام) بیشتر از آنچه که خرج غذا می نمود،خرج بوی خوش و عطر می کرد.
بنابراین،حق زن است که شوهر خود را آراسته،نظیف و خوشبو ببیند؛همان گونه که مرد این حق را دارد.

سخاوتمندی

در صورتی که بتواند و دستش برسد، خوب است که لباس، غذا و مانند آن را توسعه دهد و سخاوت و جود را در زندگی پیاده کند و بدون ولخرجی و اسراف،از خسیس بودن و نظرتنگی پرهیز نماید و دستش را در خرج زندگی و هزینه زن و فرزندان باز بگذارد،البته با رعایت اعتدال و اقتصاد مطلوب. سختگیری در خرج خانه و خانواده را در تنگنای زندگی قرار دادن مورد پسند اسلام نیست.
امام موسی بن جعفر(علیه السلام) فرمود: عیال الرجل اسرائه فمن انعم علیه بنعمة فلیوسع علی اسرائه فان لم یفعل اوشک ان تزویل تلک النعمة؛خانواده مرد،اسیران اویند. پس، هر که را خداوند وسعت در زندگی دهد،او نیز باید بر اهل و عیال خود توسعه وگرنه ممکن است آن نعمت از کف او برود.(123)
نیز فرمود: اطرفوا اهالیکم فی کل جمعة بشی ء من الفاکهة کی یفرحوا بالجمعة؛ در هر جمعه، میوه تازه به خانواده خود هدیه کنید تا به آمدن جمعه خوشحال باشند.(124)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: ینبغی للرجل یوسع علی عیاله لثلا یتمنوا موته؛ مرد باید در خرج کردن بر اهل و عیال خود توسعه بدهد تا مرگ او را آرزو نکنند.(125)
امام سجاد(علیه السلام) فرمود: ان ارضاکم عند الله اسبغکم علی عیاله؛ آن کس از شما بیشتر مورد رضایت خداوند است که بیشتر برای خانواده خود خرج کند.(126)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: المومن یاخذ بادب الله اذا وسع علیه اتسع و اذا اسمک علیه امسک؛ مؤمن از خداوند درس می گیرد، هرگاه روزی اش زیاد شود،بیشتر خرج خانه می کند و هرگاه کم شود،کم خرج می کند.(127)