ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

2.حق نزدیکی

دست کم هر چهار ماه یک بار باید با همسر خویش نزدیکی کند و این،از حقوق واجب زن است و ترک آن جایز نیست،مگر با رضایت خود زن.(118)
همان گونه که مردی دارای غریزه جنسی است و باید از راه حلال اشباع شود وگرنه ممکن است مفاسدی را به دنبال داشته باشد و زن نباید از این حق مرد جلوگیری کند. مگر در شرایطی خاص،زن نیز دارای غریزه جنسی است و مرد موظف است از طریق حلال او را اشباع کند و نگذارد که مفاسد به وجود آید.

3.حق همخوابگی

مرد،هر چهار شب،یک شب باید با همسر خویش همخوابگی کند،این،غیر از حق نزدیکی است. نزدیکی در چهار ماه و نزد او خوابیدن از هر چهار شب یک شب،دو حق جدای از هم هستند. به خصوص اگر شخص دارای همسران متعددی باشد که در این صورت باید عدالت را در همخوابگی رعایت کند و عادلانه تقسیم نماید.
نقل است: رسول خدا(علیه السلام) اگر برای عبادت هم می خواست برخیزد،از همسرش که نوبتش بود،اجازه می گرفت.
نقل است که آن حضرت وارد اتاق عایشه شد، آن شبی که نوبتش بود. در بستر آرامید، آنگاه از عایشه اجازه خواست که برای عبادت از پیش او برود. عایشه اجازه داد و حضرت برخواست و مشغول عبادت شد.
همچنین امیر مؤمنان(علیه السلام) فرمود: کسی که دارای دو همسر است،وقتی نوبت یکی از آنها است،نباید در خانه دیگری وضو بگیرد.(119)
رسول خدا(علیه السلام) فرمود: هرکس دارای دو همسر باشد و در میان آنها عدالت برقرار نکند،روز قیامت در حالی که دست های او بر گردنش آویزان و بسته است به جهنم برود.
قصد آن نداشتیم که بحث عدالت را مطرح کنیم،بلکه فقط خواستیم اهمیت رعایت حقوق زن را بعد جنسی و همخوابگی روشن کنیم و به دلیل رعایت عفت عمومی،صلاح نیست بیش از این توضیح دهیم.

4. آرایش و رعایت نظافت

معمولا مرد از خانم خود انتظار دارد خود را آرایش کند،تمیز نگه دارد،بهترین لباس را بپوشد تا زیبا و دلربا گردد؛ ولی گاهی خود مردان توجه ندارند که این وظیفه را خود نیز دارند و همان طور که از زن خود انتظار دارند،زن نیز این انتظار را از شوهر خود دارد که تمیز، خوشبو و معطر باشد و خود را برای زن آماده کند؛ همان گونه که دوست دارد زن، خود را آماده سازد. با دهان مسواک نزده و متعفن یا با بوی تعفن و گند سیگار نباید نزد همسر رود،بلکه مسواک بزند، حمام کند و خود را بیارایند تا زن نیز به مطلوب خود برسد.
حسن بن جهم گوید: امام موسی بن جعفر(علیه السلام) را دیدم که حنا گذاشته بود(مویش را رنگ زده بود). عرض کردم: رنگ زده اید؟ حضرت فرمود: نعم ان التهیئة تزید فی عفة النساء و لقد ترک النساء العفة بترک ازواجهم التهیئة؛ آری! شوهر اگر به خود برسد،عفت زنان بیشتر می شود. زنان وقتی عفت را کنار گذاشتند که شوهران آمادگی و آراستن را ترک نمودند. آن گاه حضرت فرمود: آیا دوست داری زنت را بدون آرایش ببینی؟ گفتم: خیر! فرمود: او نیز چنین است.
آن گاه حضرت فرمود: من اخلاق الانبیاء التنظیف و التطیب و حلق الشعر؛ نظافت و خود را خوشبو نمودن و موی بدن را زایل کردن، از اخلاق و روش پیامبران است.(120)
از رسول خدا(علیه السلام) است که فرمود: اغسلوا ثیابکم و خذوا من شعورکم و استاکوا و تزینوا و تنطفوا فان بنی اسرائیل لم یکونوا یفعلون فزنت نسائهم؛ لباستان را بشویید،موهای بدن خود را برطرف سازید،مسواک بزنید،خود را بیارایید و نظافت را رعایت کنید؛ زیرا بنی اسرائیل مردانشان چنین نکردند،زنانشان سراغ فحشا رفتند.(121)
امام رضا(علیه السلام) فرمود: ان الله یحب الجمال و التجمیل؛خداوند،زیبایی و آراستگی را روست دارد.(122)
و نیز فرمود: پیامبر(علیه السلام) بیشتر از آنچه که خرج غذا می نمود،خرج بوی خوش و عطر می کرد.
بنابراین،حق زن است که شوهر خود را آراسته،نظیف و خوشبو ببیند؛همان گونه که مرد این حق را دارد.