ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

فصل سوم وظایف شوهر یا حقوق زن

زن و شوهر،هر کدام دارای وظایف خاص خود هستند که از دیگری برنمی آید و به عبارتی دیگر، آنها حقوقی بر عهده یکدیگر دارند و هر یک دارای وظایفی در برابر دیگری است.
در این فصل وظایفی را در مرد در برابر همسر دارد و حقی که زن بر عهده او دارد بیان می کنیم. وقتی مرد، همسری را انتخاب می نماید،در واقع مسئولیتی بر عهده می گیرد که تا آخر باید تلاش کند آن مسئولیت را به بهترین وجه ادا نماید. مسئولیت مرد در قالب امور و واجب و مسائل اخلاقی تحقیق می یابد که به اختصار بیان می شود:

1.نفقه

نفقه؛ یعنی تأمین هزینه زندگی همسر که عبارت از: خوراک،پوشاک،مسکن و دارو و درمان است. اسلام،هزینه زندگی را به دوش مرد گذاشته و امور لطیف و ظریف مانند،رسیدگی به امور فرزندان را که نیاز به لطافت و صبر بیشتری دارد،بر عهده زن گذاشته است. مرد موظف است مادام که زن به وظایف واجب خود عمل می کند و مطیع شوهر است،مخارج زندگی او را در حد شأن او تأمین نماید و اگر نکند،زن حق دارد آن را مطالبه کند و احقاق حق نماید.
از امام صادق(علیه السلام) سؤال شد: زن چه حقی بر مرد دارد؟
یسد جوعتها و یستر عورتها؛ حضرت فرمود: شکم او را سیر کند و بدنش را بپوشاند.
راوی پرسید: روغن(وسایل حمام) چه؟
حضرت فرمود: یک روز در میان لازم است.
راوی پرسید: گوشت چه؟
حضرت فرمود: باید در هر سه روز،یک بار و در هر ماه،ده بار برایش گوشت بخرد.
راوی پرسید: رنگ(وسایل آرایش) چه؟
حضرت فرمود: باید هر شش ماه یک مرتبه برایش تهیه نماید.
آنگاه حضرت فرمود: باید در هر سال،چهار پارچه لباس برای او تهیه کند. دو لباس زمستانی و دو لباس تابستانی و فصل هر میوه ای که بود و عموم مردم از آن می خورند،برایش تهیه کند و روزهای عید،غذای اضافی و بهتر برایش آماده سازد.(117)
بنابراین،خرج و هزینه زن بر عهده مرد است و شوهر باید آن را تهیه نماید. البته این موضوع،فروعی دارد که باید به کتابهای مفصل مراجعه کرد.

2.حق نزدیکی

دست کم هر چهار ماه یک بار باید با همسر خویش نزدیکی کند و این،از حقوق واجب زن است و ترک آن جایز نیست،مگر با رضایت خود زن.(118)
همان گونه که مردی دارای غریزه جنسی است و باید از راه حلال اشباع شود وگرنه ممکن است مفاسدی را به دنبال داشته باشد و زن نباید از این حق مرد جلوگیری کند. مگر در شرایطی خاص،زن نیز دارای غریزه جنسی است و مرد موظف است از طریق حلال او را اشباع کند و نگذارد که مفاسد به وجود آید.