فهرست کتاب


ازدواج موفق

عباس رحیمی‏

آرامش زندگی

قرآن کریم، نتیجه ازدواج را آرامش زندگی می داند چنان فرمود:خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها؛(38)
برای شما از بین خودتان همسرانی آفریدیم که مایه آرامش شما باشند.
امام صادق (علیه السلام) نیز زن خوب را مایه آرامش زندگی می داند، آنجا که فرمود:ثلاثه للمومن فیه راحة... و امرئة صالحة تعینه علی امر لدنیا و الاخرة...؛(39)
سه چیز مایه آرامش مؤمن است؛ از جمله همسر شایسته که در کار و آخرت، کمک کار شوهر باشد.

بهتر از هزار مرد

رسول خدا (علیه السلام) فرمود:المرا الصالحه خیر من الف رجل غیر صالح؛(40)
زن شایسته و با ایمان از هزار مرد نا صالح بهتر است.

سعادت مردان

رسول خدا (علیه السلام) همسر شایسته را سعادت مرد می داند:من سعاده المرء الزوجه الصالحه؛ (41)
از سعادتمندی مرد، داشتن همسر خوب و شایسته است.
و فرمود:خیر متاع الدنیا الزوجه الصالحه؛ (42)
بهترین بهره مندی دنیا و آخرت داشتن زن خوب است.