ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

زن خوب از طلا بهتر است

امام رضا (علیه السلام) فرمود: زن گردنبند مرد است. پس دقت کن که چه نوع گردنبندی را بر خود آویزان می کنی؟ زن دارای قیمت نیست نه خوب آن و نه بد آن؛ زیرا بد آن را از خاک هم بی ارزش تر است و خوب آن ها هم قیمت ندارد؛ زیرا از طلا هم بهترند و چیزی معادل قیمت آنها نیست.

پاکدامنی و شوهر دوستی

رسول خدا (علیه السلام) فرمودند:ان خیر نسائکم الوالد، الوالد، العفیفة، العزیزة فی اهلها الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله و تطیع امره و اذا خلی بها بذلت له ما یرید منها؛(35)
بهترین زنان شما آنهایی هستند که شوهر دوست باشند، پاکدامن باشند، در خانواده خودشان عزیز و مورد احترام باشند؛ ولی در برابر شوهر، کوچک و تسلیم او باشد، عشق باز با شوهر و پاکدامن با بیگانه باشد، از شوهر حرف شونده باشد، فرمان شوهر را اطاعت کند و هرگاه با شوهر خلوت کردند، دربست در اختیار او باشد (از لذت بردن شوهر جلوگیری نکند).
ده ویژگی برای زن خوب در حدیث فوق شده است که مایه گرمی زندگی می شود.

خوش بو و کدبانو

امام رضا (علیه السلام) در حدیث دیگری در صفات زن خوب فرمود:خیر نسائکم الطیبه الریح، الطیبه الطبیخ، التی اذا انفقت انفقت بمعروف و اذا امسکت امسکت بمعروف فتلک عامل من عمال الله و عامل الله لا یخیب و لا یندم؛(36)
بهترین زنان شما کسی است که خوش بو باشد، خوش طبخ باشد (غذای خوب و خوش مزه بپزد)، در زندگی و خرج خوش سلیقه باشد، اسراف کار و ولخرج و خسیس و نظر تنگ نباشد. و زنی که دارای صفات نیک باشد. از کارگران خدا به حساب می آید و هرگز از لطف خدا ناامید و از کرده خود پشیمان نمی شود.