ازدواج موفق

نویسنده : عباس رحیمی

ازدواج فامیلی بلی یا خیر

ازدواج فامیلی را نه مطلفاً می توان مردود و نه تأیید کرد. موارد متفاوت است و ازدواج های بسیاری بوده که با فامیل درجه یک مانند پسر عمو و دختر عمو و... صورت گرفت، مانند: ازدواج علی (علیه السلام) و زهرا (علیه السلام) و ازدواج امام سجاد (علیه السلام)با دختر امام حسن (علیه السلام)، که هیچ مشکلی پیش نیامده؛ ولی به دلیل کثرت آن و افزایش جمعیت و تغیرات ژنتیکی، دقت پیامبر (علیه السلام) نقل شده است که آن را نهی کرده و دلیلی هم که در آن بیان شده با یافته های علمی روز کاملا سازگار است که باید این حدیث را مانند هزاران سخن دیگر از مجاورت پیامبر دانست.
حضرت فرموده اند:لا تنکحوا القیبة فان الواد یخرج ضاویا یعنی نحیفا؛(31)
ازدواج با فامیل بسیار نزدیک دوری کنید؛ زیرا باعث لاغری و ضعیفی فرزند می شود.
و فرمود:اغتربوا و لا تضووء؛ ازدواج را بین افراد غریب و غیر خویشان ببرید و باعث نشوید فرزندان (در اثر ازدواج فامیلی)لاغر و ضعیف شوند.
هر چند از روایت دیگر استفاده می شود که اگر به قصد صله رحم با فامیل ازدواج کند بسیار پسندیده است و مورد اجر و پاداش خداوند قرار می گیرد.
امام سجاد (علیه السلام) فرمودند:من تزوج لله و لصله الرحم توجه الله تعالی بتاج الملک؛(32)
کسی که برای رضای خدا و برای انجام صله رحم (با فامیل)ازدواج کند خداوند تاج شاهی بر سر او می نهد.
بنابراین، موارد مختلفی است و نمی توان به طور کلی، ازدواج فامیلی را مردود دانست، بلکه در بسیاری موارد نیز بهتر است ولی نکات بهداشتی و ژنتیکی باید رعایت شود.

بهترین شوهر

بهترین زنان را توصیف نمودیم اکنون بشنویم از اوصاف بهترین مردان. غیرت، نجات، تقوی، خوش رفتار و گذشت، از ویژگی های مردان و همسران شایسته است.
پیامبر (علیه السلام) فرمود:خیر رجا لکم التقی النقی السمح الکفین، السلیم الطرفین، البر بوالدیه، و لا یلجی عیاله الی غیره؛(33)
بهترین مردان شما کسانی هستند که با تقوی و خوش قلب باشند، دست به سخاوت داشته باشند، چشم پاک باشند، با پدر و مادر خود خوش رفتار باشند(به محض زن گرفتن آنها را فراموش نکنند)و همسر خود را چنان ظلم نکند که دیگری که به دیگری پناه ببرد و بدترین مردان شما کسی است که به دیگران تهمت بزند، خسیس و نظر تنگ باشد (خرج زندگی نکند)، دشنام گو و بد زبان باشد، تنها می خورد و خیرش به دیگران نمی رسد، زن خود را کتک می زند، پدر و مادر او را آزار می دهد و عائله خود را به پناه بردن به بیگانه ناچار می سازد.
اگر به ویژگی های فوق چه در مورد زن گرفتن و چه شوهر کردن توجه شود و با شناخت، همسر آینده انتخاب شود، زندگی و ازدواج، موفق خواهد شد.

ویژگی های زن نمونه

زن را باید به عنوان نیمی از جامعه بشری که از آغاز خلقت همتای مرد آفریده شده مورد توجه قرار داد و او را از همسان با مردان برخوردار کرد که فقط در صدد بیان حقوق زنان و شخصیت آنان به عنوان همسر شایسته در احادیث اسلامی به ویژگی هایی برخورد می کنیم که توجه به آنها سودمند است.